About jaro

This author has not yet filled in any details.
So far has created 54 blog entries.

Volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení (Nejvyšší soud)

11. 10. 2019|

Záleží na věřiteli, jehož pohledávka je zajištěna, zda své zajištění v insolvenčním řízení vskutku uplatní. Nejenže se takový věřitel může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou, ale dokonce je oprávněn své stanovisko v průběhu insolvenčního řízení změnit, tj. může vzít právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění zpět. Číst celý judikát

Zadržení neplatného řidičského průkazu (Krajský soud v Praze)

11. 10. 2019|

Tuzemskému či zahraničnímu řidiči, který řídil motorové vozidlo v době trvání sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, lze zadržet neplatný řidičský průkaz. Soud se věnoval také tomu, že s drtivou většinou důvodů pro zadržení řidičského průkazu není spojeno pozbytí řidičského oprávnění. Číst celý judikát

Místní příslušnost soudu (Nejvyšší soud ČSR)

11. 10. 2019|

Pro žalobu, jíž se vlastník obtíženého pozemku na oprávněném ze služebnosti domáhá nároku, jenž oprávněného stíhá obligačně jako takového, není místně příslušným soud obtížené nemovitosti. Michal Králík a Petr Lavický představují doktrinální a judikatorní řešení otázky příslušnosti podle polohy nemovitosti v běhu času. Číst celý judikát

Změny právní úpravy přístupu k informacím

11. 10. 2019|

Zákon o svobodném přístupu k informacím byl na jaře tohoto roku předmětem poměrně zásadní novelizace. Za nejvýznamnější změny lze považovat zavedení informačního příkazu, vyřešení balančního testu pro další využití zveřejněných osobních údajů a nové kompetence ÚOOÚ v přezkumu vyřízení žádosti o informace. Zároveň byla přijata směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. […]

Veřejný pořádek jako neurčitý právní pojem v judikatuře NSS

11. 10. 2019|

Článek se zaměřuje na pojem „veřejného pořádku“ v českém právním řádu, a to zejména ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců. V něm jsou totiž na narušení veřejného pořádku navázána různá opatření zasahující do života cizince a jeho právního postavení – narušení může být např. důvodem pro neudělení či zrušení povolení k různým typům pobytových […]

Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení

11. 10. 2019|

Úprava rozkazního řízení umožňuje podnikateli získat vůči spotřebiteli exekuční titul, aniž by nutně došlo k posouzení přiměřenosti relevantního smluvního ujednání či zjištění, že jde o spor ze spotřebitelské smlouvy. Takový přístup se může jevit jako porušení požadavku přezkumu přiměřenosti ujednání ve spotřebitelských smlouvách z moci úřední, což doc. Hulmák analyzuje s ohledem na právo EU. […]

Redukce právního řádu

11. 10. 2019|

Vláda navrhuje zrušení 828 obsoletních, převážně prvorepublikových právních předpisů. Řada z nich v praxi není používaná nebo je zkonzumovaná, ale dosud nebyla výslovně zrušena. Nejstarší derogovaný předpis pochází z roku 1918, nejnovější z roku 2014. Celá zpráva

Znalci, tlumočníci a překladatelé

11. 10. 2019|

Sněmovna schválila vládní návrh znaleckého zákona, který zakotvuje širší možnost přezkoumávání a kontroly znaleckých posudků․ Podaný znalecký posudek bude muset být úplný, pravdivý a přezkoumatelný. Znalec bude povinen posudek na žádost osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. Aktualita vypočítává celou řádku úspěšných pozměňovacích návrhů. Projednávání senátní vratky zákona o tlumočnících poslanci přerušili. […]

Dostupnost léčivých přípravků

11. 10. 2019|

Cílem vládní novely zákona o léčivech je zajistit dostupnost důležitých léčivých přípravků, aniž by došlo k deformaci trhu a pravidel hospodářské soutěže. Návrh reguluje pouze dodávky hrazených léčivých přípravků předepisovaných a hrazených na recept, které nejsou dostupné v běžné distribuční síti. Objednávání a zajišťování dodávek bude probíhat prostřednictvím tzv. emergentního systému. Celá zpráva

Vystavení eurozatykače německým státním zastupitelstvím (Soudní dvůr EU)

10. 9. 2019|

Pokud není vyloučeno, že by rozhodnutí vydat evropský zatýkací rozkaz mohla v individuálním případě podléhat pokynu ministra spravedlnosti, jsou státní zastupitelství vystavena riziku, že jejich rozhodování bude ovlivněno výkonnou mocí. Za této okolnosti státní zastupitelství nesplňují jednu z nezbytných podmínek k tomu, aby mohla poskytovat záruku nezávislosti. Číst celý judikát