Čekejte, prosím...
A A A
18. 11. 2015, [Právní zpravodaj]
Společný evropský azylový systém

Senátoři schválili umožnění zaměstnání žadatelů o udělení mezinárodní ochrany již po 6 měsících.

Dne 11. 11. 2015 Senát schválil vládní návrh novely zákona o azylu, zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o dočasné ochraně cizinců.

Cílem rozsáhlého návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. 6. 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. 6. 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Transpoziční lhůta je do 20. 7. 2015. Dojde tím k završení tvorby společného evropského azylového systému.

Změny zákona o azylu přinášejí nové pojetí institutů podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany a opakované žádosti.

Ze stávajících 12 měsíců se na 6 měsíců sníží doba, po kterou nelze vydat cizinci žádajícímu o udělení mezinárodní ochrany povolení k zaměstnání (transponovaná směrnice vyžaduje nejvýše 9 měsíců).

Mění se též lhůta, během které je cizinec povinen podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení doby jeho platnosti. Nově bude moci žádost podat již 120 dnů před uplynutím platnosti víza (nyní 90 dnů). Jedním z důvodů je znovuzavedení až roční doby platnosti dlouhodobého víza (nyní nejdéle na 6 měsíců).

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů bude cizinec na požádání dále povinen předložit doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Na požádání bude cizinec žádající o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu cizince.

Snížení administrativní zátěže podnikatelů v oboru ubytování má přinést nová úprava vedení domovní knihy a v oznamování ubytování cizinců policii.

Návrh byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, které mimo jiné zrušily ustanovení, podle nějž z důvodů hodných zvláštního zřetele nebo na výslovnou žádost žadatele o udělení mezinárodní ochrany mělo Ministerstvo vnitra zajistit vedení pohovoru za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a je-li to v jeho možnostech, i tlumočení osobou stejného pohlaví.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Jana Hamáčka upravují jednorázovou dotaci na rozvoj obce, na jejímž území se nachází azylové zařízení, resp. zařízení pro zajištění cizinců, a příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Romana Váňy určují, že Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody; Ministerstvo vnitra rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže držitel tohoto povolení byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Provozovatel zařízení pro zajištění cizinců poskytne cizinci při propuštění prostředky do výše 400 Kč, nebudou-li cizincovy uschované peněžní prostředky této částky dosahovat.

Návrh míří k prezidentu republiky.