Čekejte, prosím...
A A A
5. 12. 2018, [Právní zpravodaj]
Kryté dluhopisy

Poslanci schválili legislativně technickou opravu.

Dne 4. 12. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o dluhopisech ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Cílem návrhu je odstranění nedostatků ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů, která je zastaralá.

Nahradí je nová úprava tzv. krytých dluhopisů. Krytým dluhopisem bude dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky vydávaný podle práva cizího státu, jehož emitentem je banka a který k datu emise splňuje stanovené požadavky. Krytý dluhopis bude moci být hypotečním zástavním listem, veřejnoprávním zástavním listem nebo smíšeným zástavním listem.

Krytým blokem bude evidenčně oddělená část jmění emitenta krytých dluhopisů tvořená krycím portfoliem a dluhy, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží.

Krycím portfoliem bude evidenčně oddělená část majetku emitenta krytých dluhopisů tvořená věcmi zapsanými do rejstříku krycích aktiv a uvedenými věcmi, která slouží ke krytí dluhů.

Krycí portfolio podle zákona o dluhopisech nebude součástí majetkové podstaty dlužníka, který je emitentem krytých dluhopisů.

Emisní podmínky budou moci určit, že při předčasném splacení dluhopisů nemusí být splacena celá dlužná částka odpovídající jmenovité hodnotě, bude-li vlastníkovi dluhopisu splacen alespoň jím zaplacený emisní kurz.

Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu a jiné dluhy s dluhopisy související bude lze ve vztahu ke každé emisi dluhopisů zajistit též zřízením zástavního práva nebo jiného zajištění ve prospěch vlastníků dluhopisů a případně též dalších osob uvedených v emisních podmínkách na základě písemné smlouvy uzavřené mezi agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem nebo příjemcem jiného zajištění a emitentem nebo jiným poskytovatelem zajištění.

Projednávání obdobného návrhu v minulém volebním období nebylo dokončeno (PZ 110/2017).

Schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné upravují pravidla pro krycí portfolio a přinášejí adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. 12. 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č․ 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.

Schválený pozměňovací návrh poslankyně Miloslavy Vostré v zákonu o spotřebitelském úvěru stanoví, že má-li být výše zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení závislá na referenční hodnotě, budou muset být spotřebiteli poskytnuty též informace o jejím názvu a jménu jejího administrátora a o souvisejících důsledcích pro spotřebitele. Dojde tak k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. 6. 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.

Schválený pozměňovací návrh poslance Karla Raise zavádí správní poplatek za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti ve výši 1 000 Kč za každý vzdělávací program.

Pozměňovací návrhy Senátu opravují legislativně technickou chybu v označení novelizovaného ustanovení § 337c odst. 1 OSŘ a přizpůsobují účinnost délce legislativního procesu.

Návrh míří k prezidentu republiky.