Čekejte, prosím...
A A A
17. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Protikrizový daňový balíček

Poslanci schválili rychlejší příspěvek obcím 1 200 Kč za obyvatele.

Dne 16. 6. 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Cílem návrhu je zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky.

Daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vlecích a vstupného do saun a dalších podobných zařízení se ze současných 15 % sníží na 10 % (přílohy č. 2 a 2a DPHZ).

Dojde k rozšíření možnosti uplatnění stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to i zpětně. Od základu daně bude lze odečíst pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část, a to ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta stanoví. Poplatník se bude moci vzdát práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví (§ 5 odst. 3 věta třetí, § 34 odst. 1 DPříj).

Sazby silniční daně u všech kategorií vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny se sníží o zhruba 25 % (§ 6 odst. 2 DSil).

Lhůta pro vracení spotřební daně z tzv. zelené nafty se ze stávajících 60 kalendářních dnů zkrátí na 15, resp. 40 dnů (§ 57 odst. 21 DSpotř).

Obec bude mít výrazně širší pravomoc obecně závaznou vyhláškou všechny či jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí (nyní pouze živelní pohromou) zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí (§ 17a DNemZ).

Schválené pozměňovací návrhy poslanců Jana Volného, Romana Onderky a Miloslavy Vostré omezují výši daňové ztráty, kterou lze uplatnit zpětně, na 30 000 000 Kč (§ 34 odst. 1 DPříj).

Poslanci připojili doprovodné usnesení: „Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 1. 9. 2020 připravila a spustila úvěrový program pro samosprávy, který umožní všem samosprávám půjčit si bezúročně nebo maximálně za úrok, za který je schopný si půjčit stát, na řešení výpadku příjmů spojených s koronavirovou nákazou.“

Senátoři navrhli za účelem zmírnění negativních dopadů působnosti zákona o kompenzačním bonusu do rozpočtů obcí včetně hlavního města Prahy zavést jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu (územní samosprávné celky se podílejí na financování výplaty kompenzačního bonusu prostřednictvím daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).

Výše příspěvku bude činit součin částky 1 200 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. 1. 2020.

Příspěvek nebude účelově určen a nebude podléhat vypořádání se státním rozpočtem.

Návrh je obdobou vládního návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (PZ 247/2020).

Senátoři dříve neúspěšně navrhovali stanovit, že kompenzační bonus bude příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu (PZ 227/2020).

Návrh míří k prezidentu republiky.