Čekejte, prosím...
A A A
19. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Další elektronizace veřejné správy

Poslanci jednají o fikci doručení soukromoprávních dokumentů zaslaných datovými schránkami.

Dne 17. 6. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Cílem návrhu je omezit informační povinnost fyzických i právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu hesla „obíhat mají data, nikoliv osoby“. Návrh změnového zákona reaguje na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny a doplňuje zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (PZ 327/2019).

Okamžik doručení soukromoprávních dokumentů zaslaných datovými schránkami bude shodný s okamžikem doručení dokumentů veřejnoprávních. Současná úprava může být zneužita k obstruování soukromoprávního dojití písemnosti (adresát se záměrně nepřihlašuje do své datové schránky, aby oddálil doručení). Dokument bude doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu (§ 18a odst. 2 ElÚkon). Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, bude se tento dokument za považovat doručený posledním dnem této lhůty.

V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů se navrhuje vypuštění tzv. položkových skladeb (ustanovení upravujících využívání údajů v jednotlivých agendových zákonech).

Správa základních registrů bude zajišťovat také poskytování centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v základním registru.

Navrhuje se zmírnění podmínky, že orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing, který je předmětem nabídky cloud computingu obsažené v katalogu cloud computingu. Bude stačit, že nabídka cloud computingu byla v katalogu cloud computingu zapsána v době jejího výběru, přestože byla po zahájení využívání cloud computingu vymazána.

Ministerstvo vnitra umožní k sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice státnímu orgánu využít nástroj pro sestavování elektronických petic (ePetice).

Základním prostředkem přístupu do centrálního registru zbraní bude přístup se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

V zákoně o archivnictví a spisové službě se navrhuje ponechat vedení údajů o osobách, kterých se dokument týká a které nejsou odesílateli ani příjemci dokumentu, ve jmenném rejstříku na uvážení určeného původce.

Novela zákona o základních registrech upravuje způsob, jakým soukromoprávní uživatelé údajů budou moci využívat údaje z informačních systémů veřejné správy. Připouští se též možnost užívání soukromoprávních systémů pro využívání údajů.

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jakožto výboru garančnímu.