Čekejte, prosím...
A A A
23. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Velká novela ochrany utajovaných informací

Vláda navrhuje flexibilnější přístup k utajovaným informacím.

Dne 15. 6. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Cílem rozsáhlého návrhu je úprava institutů podle zkušeností z aplikační praxe a snížení administrativní náročnosti.

Návrh definuje utajovaný dokument jako záznam utajované informace bez ohledu na jeho podobu.

Osobami, které budou mít přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené bez platného oznámení po dobu trvání služebního nebo pracovního poměru a v rozsahu nezbytném pro jeho výkon, budou

a)

příslušníci bezpečnostních sborů,

b)

státní zaměstnanci,

c)

vojáci v činné službě a

d)

státní zástupci.

Zpravodajská služba bude moci umožnit přístup k utajované informaci, je-li to nezbytné

a)

pro plnění povinnosti uložené této osobě jiným právním předpisem nebo

b)

v rámci zpravodajských operací.

Podmínku osobnostní způsobilosti pro účely vydání osvědčení fyzické osoby nahradí podmínka bezúhonnosti (§ 13 UtInf).

V případě změny některého údaje obsaženého v osvědčení vydá Národní bezpečnostní úřad bezodkladně osvědčení nové (fyzické osoby nebo podnikatelé o změnu nebudou muset žádat).

Pokud je utajovaná informace tvořena dílčími utajovanými informacemi různého stupně utajení, klasifikuje se a označí se stupněm utajení podle nejvyššího stupně utajení dílčí utajované informace nebo vyšším.

V případě, že fyzická osoba přestane být zařazena na místě nebo přestane vykonávat funkci, na které je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, bude fyzická osoba povinna písemně potvrdit, že si je vědoma povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích, ke kterým měla přístup, a neumožnit k nim přístup neoprávněné osobě.