Čekejte, prosím...
A A A
29. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Výpočet kapitálového požadavku

Přísnější regulace bank má předejít finančním krizím.

Dne 8. 6. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o bankách.

Cílem návrhu je

-

implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. 5. 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu („směrnice CRD V“), a

-

adaptovat právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. 5. 2019, kterým se mění nařízení (EU) č․ 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 („nařízení CRR II“).

Směrnice CRD V a nařízení CRR II mají posílit odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému.

Návrh mění některá ustanovení týkající se požadavků na kapitál úvěrových institucí. Například se nově zavádějí povinnosti pro globální systémově významné instituce, které se týkají rozdělování výnosů.

Upravují se také pravidla pro výkon dohledu České národní banky na konsolidovaném základě.

Velké skupiny se sídlem mateřské společnosti mimo EU, jejichž součástí jsou alespoň dvě dceřiné instituce usazené v EU, budou muset ustavit tzv. zprostředkující ovládající osobu.

Česká národní banka bude moci požadovat, aby banka nahradila auditora, který svým jednáním poruší určité zákonné povinnosti.

Banka bude povinna evidovat údaje o úvěrech poskytnutých členům statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady banky a jejich spřízněným osobám.

Česká národní banka bude moci požadovat, aby osoba podléhající jejímu dohledu použila v případě řízení úrokového rizika investičního portfolia namísto interních modelů standardizovanou metodiku.