Čekejte, prosím...
A A A
9. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Náhradní výživné

Poslanci jednají o poskytování dávky nezaopatřeným dětem, jejichž rodič neplní vyživovací povinnost.

Dne 7. 7. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o náhradním výživném.

Cílem návrhu je řešit situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Nový zákon upraví podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní.

Náhradní výživné bude sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát.

Oprávněná osoba bude mít nárok na náhradní výživné, pokud k vymožení pohledávek na výživné probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí (a též v případě zastavení řízení pro nemajetnost povinného).

Náhradní výživné se stanoví jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3000 Kč měsíčně.

Řízení o náhradním výživném se zahájí na základě písemné žádosti podané Úřadu práce formou stanoveného tiskopisu.

Po zániku nároku na náhradní výživné Úřad práce rozhodne, které pohledávky na výživné oprávněné osoby spolu s právy s nimi spojenými přejdou na stát a v jakém rozsahu. Pohledávku výživného, která přešla na stát, bude vymáhat Úřad práce.

Alternativní verze obsahují poslanecký návrh zákona o zálohovaném výživnémposlanecký návrh zákona o náhradním výživném (PZ 123/2018).

Návrh ustál hlasování o zamítnutí a poté byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu a dále ústavněprávnímu výboru.