Čekejte, prosím...
A A A
9. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Evidence skutečných majitelů

Implementační norma posílí transparentnost právnických osob a svěřenských fondů.

Dne 7. 7. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.

Cílem návrhu je implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 5. 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu („V. AML směrnice“).

Směrnice mimo jiné požaduje veřejnost některých údajů o skutečných majitelích a zavedení mechanismů ověřování pravdivosti údajů vedených v evidenci.

Do evidence skutečných majitelů (která nahradí stávající evidenci údajů o skutečných majitelích podle § 118b a násl. VeřRej) se budou zapisovat nebo automaticky propisovat zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob a jiných právních uspořádání (svěřenských fondů) se sídlem na území České republiky.

Ministerstvo spravedlnosti umožní komukoli na svých internetových stránkách získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis platných údajů.

Evidenci skutečných majitelů povedou krajské soudy. Zápisy do evidence skutečných majitelů budou provádět soudy nebo notáři.

Práva a povinnosti z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele, které vznikly v době, kdy není skutečný majitel zapsán v evidenci skutečných majitelů, nebude lze vymáhat.

Nebude-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů,

-

nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu jemu ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem,

-

nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on ani právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.

Bude platit, že skutečného majitele nemají mimo jiné politická strana, odborová organizace a společenství vlastníků jednotek.

Návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jakožto výboru garančnímu.