Čekejte, prosím...
A A A
10. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Paušální daň 5 740 Kč

Poslanci jednají o možnosti podnikatelů jednou platbou nahradit daň z příjmů a pojistné na důchodové a zdravotní pojištění.

Dne 10. 7. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o daních z příjmů.

Cílem návrhu je snížení administrativní zátěže drobných podnikatelů.

Navrhuje se proto nahrazení stávajícího nevyužívaného systému stanovení daně paušální částkou (§ 7a DPříj) atraktivnějším dobrovolným režimem.

Poplatníkem v paušálním režimu bude ten, kdo mimo jiné má příjmy ze samostatné činnosti do 800 000 Kč, není plátcem daně z přidané hodnoty, nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou, a podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Paušalizovaná měsíční platba, kterou bude tento poplatník platit správci daně, bude zahrnovat

− zálohu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odvozenou z minimálního měsíčního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné zvýšeného o 15 % (pro rok 2021 by záloha činila 3 126 Kč),

− zálohu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění odvozenou od měsíčního minimálního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné (pro rok 2021 by záloha činila 2 514 Kč) a

− zálohu na daň z příjmů (pevná částka ve výši 100 Kč).

Tento poplatník nebude muset podávat daňové přiznání ani pojistné přehledy.

Na poplatníka v paušálním režimu se pro účely daní z příjmů bude hledět jako na poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti, které jsou předmětem daně, a to i v případě, že mu v rozhodném období tyto příjmy neplynou.

Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jakožto výboru garančnímu.