Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Zamezení dvojímu zdanění

Senátoři schválili balíček změn daňového práva.

Dne 22. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Cílem návrhu je balíček změn daňového práva.

Změny zákona o daních z příjmů doplňují transpozici směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Navrhuje se

-

zamezení duplicitnímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků do výpočtu limitu pro uznatelnost výpůjčních výdajů,

-

omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností,

-

úprava režimu zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského státu Evropské unie do České republiky pro cenné papíry oceňované reálnou hodnotou,

-

zvláštní pravidlo zdanění ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

-

implementuje směrnici o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy (směrnice 2018/1910); konkrétně

a)

zavádí dodatečné podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,

b)

harmonizuje pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty u po sobě jdoucích dodání v řetězci,

c)

harmonizuje pravidla pro přemístění zboží za účelem jeho následného dodání (call-off stock sklady),

-

upravuje zvláštní režim pro cestovní službu a osvobození od daně při vývozu zboží v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie.

Drobná změna zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty spočívá v začlenění italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Evropské unie (dosud měly režim třetích zemí).

Do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní bude implementována směrnice DAC 6 (směrnice 2018/822). Upravuje se automatická výměna informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních.

Technická změna v návaznosti na transpozici směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii (směrnice 2017/1852) se dotkne i zákona o zvláštních řízeních soudních.

Návrh míří k prezidentu republiky.