Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Sčítání lidu, domů a bytů

Senátoři schválili systém získání statistických informací v roce 2021.

Dne 22. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání, kterým bude 27. 3. 2021 v 00:00.

Povinnost v desetiletých intervalech poskytovat údaje Evropské komisi, resp. Eurostatu plyne pro Českou republiku z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. 7. 2008 o sčítání lidu, domů a bytů.

Návrh upravuje zejména

a)

působnost správních orgánů v oblasti sčítání,

b)

práva a povinnosti osob v souvislosti se sčítáním,

c)

přípravu sčítání, způsob získávání údajů a jejich zpracování,

d)

zpřístupnění výsledků sčítání.

Český statistický úřad bude moci přebírat existující údaje z informačních systémů veřejné správy. Prostřednictvím sčítacích formulářů Český statistický úřad bude zjišťovat pouze ty údaje, které nejsou uvedeny v informačních systémech veřejné správy. Sčítací formulář by proto měl mít zhruba poloviční rozsah než formulář při posledním sčítání v roce 2011.

Plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání bude povinna poskytnout požadované údaje přesným a úplným zápisem těchto údajů do sčítacího formuláře a jeho odevzdáním požadovaným způsobem a v požadovaných termínech, jinak se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Sčítací formulář bude možné namísto listinné podoby vyplnit v elektronické podobě.

Český statistický úřad údaje ze sčítání zpracuje v nově zřízeném cenzovém informačním systému, v němž se některé údaje v pseudonymizované podobě uchovají pro účely budoucích sčítání.

Schválené pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny rozšiřují výčet údajů zjišťovaných prostřednictvím sčítacích formulářů o náboženskou víru. Fyzické osoby však nebudou povinny tento údaj poskytnout.

Návrh míří k prezidentu republiky.