Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Řešení daňových sporů v EU

Daňoví poplatníci budou moci požádat o harmonizovaný postup.

Dne 22. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů.

Cílem návrhu je transpozice směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. 10. 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii (směrnice DRM).

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mají vyloučit dvojí zdanění jednoho příjmu. Členské státy Evropské unie navíc uzavřely Úmluvu o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (tzv. Arbitrážní konvence, č. 93/2006 Sb․ m. s.). Případné spory mezi smluvními stranami se mají řešit dohodou – procedurou MAP (mutual agreement procedure).

Směrnice DRM přináší nové právní nástroje ochrany dotčenému poplatníkovi – daňovému rezidentu členského státu Evropské unie, na jehož daňovou povinnost má bezprostřední vliv sporná otázka, tedy záležitost vedoucí ke vzniku sporu vyplývajícího z výkladu a uplatňování mezinárodní smlouvy.

Dotčený poplatník bude moci podat žádost o zahájení harmonizovaného postupu, při kterém bude řešena sporná otázka ohledně výkladu a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmu a případně majetku. Tuzemský příslušný orgán spornou otázku jednostranně vyřeší, nebo vstoupí do jednání se zahraničními příslušnými orgány a povede o této otázce s nimi dohodovací řízení.

Tuzemský příslušný orgán oznámí účastníkovi postupu návrh řešení sporné otázky do 30 dnů ode dne, kdy došlo k dohodě příslušných orgánů nebo kdy se stalo stanovisko závazným pro příslušné orgány, a vyzve jej k poskytnutí souhlasu s tímto návrhem ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byla tato výzva oznámena. Tuzemský příslušný orgán vydá zprávu o výsledku harmonizovaného postupu, pouze pokud všichni účastníci postupu dají souhlas s návrhem řešení sporné otázky, bez ohledu na to, ve kterém dotčeném státě tak učiní.

Daňový řád se bude vůči novému zákonu aplikovat subsidiárně.

Návrh míří k prezidentu republiky.