Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Posílení ochrany klientů bank

Senátoři schválili právo vkladatelů bez sankce vybrat své pohledávky při přeměně banky.

Dne 22. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Cílem návrhu je zkvalitnění stávající úpravy.

Posílení ochrany klientů bank má zajistit rozšíření informační povinnosti banky ohledně přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí. V případě, kdy v důsledku dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, fúze nebo rozdělení banky dochází ke změně příslušného orgánu dohledu nad bankou, budou mít vkladatelé právo bezúplatně a bez sankce vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů.

Suspenzivní účinek bude mít kasační stížnost proti rozsudku, jímž krajský soud zrušil rozhodnutí České národní banky (ČNB) o odnětí licence nebo o odnětí povolení úvěrové instituci.

Banka už nebude povinna předložit ČNB výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky, pořízený ke dni, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady (§ 20a odst. 3 BankZ).

Dále se mimo jiné navrhuje:

-

rozšíření potenciálních zdrojů finančních prostředků na úhradu provozních nákladů Garančního systému finančního trhu spojených se správou Fondu pojištění vkladů výběrem mimořádných provozních příspěvků od tržních subjektů,

-

zjednodušení postupu v případě zúžení nebo prominutí požadavku ČNB na ověření řídicího a kontrolního systému banky a družstevní záložny,

-

zjednodušení oznamovací procedury v případě přeshraničního pohybu úvěrových institucí,

-

zpřesnění způsobu výpočtu vypořádacího podílu na majetku družstevní záložny a vyjasnění právní úpravy v situaci, kdy dochází k přechodu nebo převodu družstevního podílu na stávajícího člena družstevní záložny.

Předchozí vládní návrh, jehož projednání v minulém volebním období nebylo dokončeno (PZ 178/2017), obsahoval navíc úpravu sdílení informací o kybernetických útocích mezi subjekty na finančním trhu. Podle předkládací zprávy však její potřeba v mezidobí pominula.

Schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny upravují pravomoc České národní banky při likvidaci banky nebo družstevní záložny, resp. zrušení jejího výmazu z obchodního rejstříku, a způsob hrazení nákladů likvidace.

Návrh míří k prezidentu republiky.