Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Povinné pojištění mezd námořníků

Senátoři schválili stanovení horní hranice stáří lodě pro zápis do námořního rejstříku.

Dne 23. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o námořní plavbě.

Cílem návrhu je zejména

-

implementace směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. 1. 2018, kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem změny směrnice 2009/13/ES v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v roce 2014, které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. 6. 2014, a

-

adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 1257/2013 ze dne 20. 11. 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č․ 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES.

V souladu s požadavky směrnice 2018/131 bude provozovatel námořního plavidla podle § 24 odst. 1 písm. l) NámPl povinen mít po celou dobu provozování lodě uzavřeno pojištění a zaplaceno pojistné v případě

-

pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného finančního plnění vyplývajícího ze základního pracovněprávního vztahu za období 4 měsíců a

-

pojištění pro pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních podmínek členů posádky lodě uvedených v § 66 odst. 1 NámPl a paliva nezbytného pro přežití na palubě lodi.

V návaznosti na nařízení č. 1257/2013 se určuje, že působnost správního orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí bude vykonávat Námořní úřad, jehož funkci plní Ministerstvo dopravy (§ 3 NámPl). Úřad bude moci veřejnoprávní smlouvou pověřit uznanou klasifikační společnost

a)

prováděním počátečních, opakovaných, dodatečných a závěrečných prohlídek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí,

b)

vydáváním, potvrzováním a prodlužováním platnosti osvědčení soupisu nebezpečných materiálů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí, nebo

c)

vydáváním a prodlužováním platnosti osvědčení o připravenosti k recyklaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí.

Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku nebude možný, pokud ke dni podání žádosti o zápis lodi do námořního rejstříku uplynulo od započetí stavby lodě položením kýlu více než 10 let (§ 9 odst. 1 NámPl).

Pod státní vlajkou České republiky nebude lze provozovat námořní plavbu lodě s jaderným pohonem (§ 5 odst. 1 NámPl).

Návrh míří k prezidentu republiky.