Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Bezpečnostní přestávky řidičů

Implementační novela přináší postih za neoprávněné změny záznamu o době řízení vozidla.

Dne 23. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o silniční dopravě.

Cílem návrhu je naplnění závazků plynoucích z unijních předpisů:

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. 3. 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 165/2014 ze dne 4. 2. 2014 o tachografech v silniční dopravě a

− směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. 4. 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.

Nově se upravuje doba řízení tzv. velkých vozidel, bezpečnostní přestávky, doba odpočinku a vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Přísnější bude i kontrola a správní trestání v této oblasti. Například dojde k

-

zavedení nové kvalifikované skutkové podstaty přestupku spočívajícího v podvodném jednání za účelem provedení neoprávněných změn záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku,

-

zákazu výroby, nabízení, propagace, prodeje nebo montáže zařízení, jež jsou určena k neoprávněné změně údajů vedených tachografem,

-

rozšíření institutu dočasného zabránění v jízdě u řidičů porušujících příslušné požadavky,

-

zvýšení horní hranice sazeb pokut.

Řada změn se dotkne právní úpravy vydávání a odevzdávání karet řidiče, karet podniku, karet dílny a kontrolních karet. Vznikne nový informační systém veřejné správy – informační systém digitálního tachografu, který bude obsahovat údaje o vydaných a odevzdaných kartách řidiče, kartách podniku, kartách dílny a kontrolních kartách.

Návrh upravuje také podmínky profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel. Povinnou součástí pravidelného školení řidičů stane vedle výuky rovněž výcvik.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Vojtěcha Munzara maximálně rozšiřují výjimku z čl. 5 až 7 nařízení 561/2006 na všechny druhy přepravy vymezené v čl. 13 nařízení 561/2006.

Schválené pozměňovací návrhy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

-

zužují povinnost vybavit vozidlo dokladem o nákladu a tento doklad uchovávat pouze na velká vozidla,

-

rozvolňují místní příslušnost dopravních úřadů ve vztahu k oprávnění řidiče taxislužby,

-

zakotvují požadavek na prokázání oprávnění k pobytu na území České republiky u žadatelů o oprávnění řidiče taxislužby ze třetích zemí (§ 21c SilDop).

Schválené pozměňovací návrhy poslance Jana Čižinského stanoví, že zprostředkovatel taxislužby nebude smět orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii České republiky znemožnit či znesnadnit zahájení nebo provedení kontrolní přepravy, zejména poskytnutím nepravdivých informací o možnosti zprostředkování přepravy, vyloučením z možnosti zprostředkování přepravy nebo znemožněním či znesnadněním přístupu do elektronické aplikace pro zprostředkování přepravy.

Návrh míří k prezidentu republiky.