Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Kompenzační bonus pro společníky s. r. o. a pěstouny

Senátoři navrhují další rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu.

Dne 13. 5. 2020 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Cílem návrhu je zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na společníky vybraných společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání.

Navrhuje se proto další rozšíření poskytování kompenzačního bonusu zavedeného zákonem č. 159/2020 Sb. (PZ 147/2020).

Subjektem kompenzačního bonusu bude také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

a)

nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo

b)

pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Subjektem kompenzačního bonusu nebude společník společnosti s ručením omezeným,

a)

která byla v úpadku nebo v likvidaci,

b)

která byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou,

c)

jejíž obrat za skončené zdaňovací období nepřekročil částku 180 000 Kč,

d)

která nebyla ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem členského státu Evropské unie.

Předmětem kompenzačního bonusu bude výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato činnost nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Demonstrativní výčet důvodů bude obdobný jako v případě stávajícího bonusu pro OSVČ.

Schválený pozměňovací návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka a dalších rozšiřuje okruh subjektů kompenzačního bonusu o OSVČ, které jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 NemPoj (pečovatelství).

Zákon č. 234/2020 Sb․ kompenzační bonus prodloužil (PZ 199/2020).

Senátoři navrhují

-

stanovit, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu (podle § 6 odst. 2 zákona č. 159/2020 Sb. kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti; senátoři tak chtějí předejít tomu, aby část nákladů nesly územní samosprávné celky),

-

rozšířit okruh subjektů kompenzačního bonusu o OSVČ, které jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o funkci jednatele společnosti s ručením omezeným; subjektem kompenzačního bonusu bude moci být také společník malé společnosti s ručením omezeným, který vykonává zaměstnání v činnosti pedagogické nebo činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 NemPoj (pečovatelství).

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.