Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Snížení penále za pojistné na sociální zabezpečení

Poslanci schválili možnost zaměstnavatelů odložit platby pojistného, rozšíření ošetřovného a povinnou elektronizaci.

Dne 13. 5. 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Cílem návrhu je pomoci zaměstnavatelům překlenout období krize způsobené epidemií koronaviru posílením jejich likvidity.

Pokud zaměstnavatel jako poplatník nezaplatil pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce květen 2020 až červenec 2020 nebo pojistné zaplatil v nižší částce a dluh vzniklý z tohoto důvodu uhradí nejpozději do 20. října 2020, sníží se penále o 80 %. Zbývajících 20 % odpovídá navýšení o úrok přibližně ve výši 4 % p. a. Podmínkou pro toto snížení penále je, že zaměstnavatel za všechny uvedené kalendářní měsíce odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci.

Navrhuje se také zjednodušení administrativních postupů souvisejících s placením pojistného a předkládáním přehledů.

Zaměstnavatel bude povinen zaslat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného v elektronické podobě, nebrání-li mu prokazatelné objektivní technické důvody (§ 9 odst. 2 ScZabPjst).

Ruší se možnost placení pojistného na sociální zabezpečení a dluhu na pojistném na nemocenské pojištění vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné [§ 19 odst. 1 písm. b) ScZabPjst a § 165 NemPoj].

Schválené pozměňovací návrhy poslanců Kateřiny Valachové a Aleše Juchelky umožňují čerpání ošetřovného i rodiči, kteří se rozhodnou prozatím neposlat dítě do školy či školky. Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 NemPoj bude považovat v období do 30. 6. 2020 za splněnou i v případě, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo do školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů (§ 2 zákona č. 133/2020 Sb․).

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Hany Aulické Jírovcové zavádějí povinnost zaměstnavatele předkládat evidenční listy důchodového pojištění v elektronické podobě s výjimkou prokazatelných objektivních technických důvodů. Povinná elektronizace se dotkne též příloh k žádosti o všechny dávky nemocenského pojištění (nyní platí pouze pro nemocenské) a oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Návrh míří do Senátu.