Čekejte, prosím...
A A A
8. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Shovívavost a narovnání v hospodářské soutěži

Soutěžitel bude moci požádat o snížení pokuty.

Dne 21. 9. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. 12. 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

Zavádějí se instituty shovívavosti a narovnání. Na základě žádosti o shovívavost podané soutěžitelem bude možné za stanovených podmínek upustit od uložení pokuty nebo snížit pokutu. Po zahájení řízení o narušení hospodářské soutěže bude moci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) za účelem dosažení procesních úspor zahájit proces narovnání, jestliže účastník řízení ve lhůtě stanovené Úřadem písemně sdělí, že vstoupí do procesu narovnání. V rámci procesu narovnání bude moci účastník řízení podat žádost o snížení pokuty narovnáním, ve které přizná narušení hospodářské soutěže, o němž byl informován ve sdělení výhrad.

Výslovně se stanoví, že Úřad při výkonu své působnosti podle tohoto zákona postupuje nezávisle a nestranně. Úřad bude vydávat výroční zprávu o své činnosti.

Návrh upravuje také mezinárodní spolupráci Úřadu včetně doručování písemností a vymáhání nedoplatku na pokutě.