Čekejte, prosím...
A A A
9. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Schvalování technické způsobilosti a registrace vozidel

Vláda navrhuje zjednodušení zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla.

Dne 5. 10. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Cílem návrhu je adaptace na

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. 9. 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č․ 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES,

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. 5. 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES,

− prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. 4. 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím a

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 ze dne 25. 5. 2020 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009.

Schvalování typu motorů a rodin motorů určených k instalaci do nesilničních mobilních strojů bude v pravomoci

a)

Státní plavební správy, jde-li o motory určené pro zabudování do vybraných plavidel provozovaných na vnitrozemských vodních cestách,

b)

Drážního úřadu, jde-li o motory určené pro zabudování do vybraných drážních vozidel, nebo

c)

Ministerstva dopravy, jde-li o ostatní motory podle nařízení 2016/1628.

Komplexně se mění právní úprava schvalování technické způsobilosti silničních i zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Navrhuje se nová úprava schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel.

Ruší se povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel či přidělování zvláštní registrační značky pro vývoz vozidla do jiného státu. Doba, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních, bude ze stávajících 30 dnů prodloužena na 2 roky.

Má dojít ke zjednodušení zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla. Nově bude možné podat společnou žádost samostatnými podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla, přičemž stanovené doklady se budou přikládat pouze jednou. Žádost bude možné podat i elektronicky.

Po dobu 1 měsíce bude možné rezervovat registrační značku. Dopravci tak budou moci vyřizovat potřebná povolení v předstihu.

V případě ukončení vyřazení vozidla z provozu, které trvalo více než 3 roky, se vozidlu přidělí nová registrační značka. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností tak nebudou muset tabulky uchovávat.

Vozidla, která nepodléhají schválení své technické způsobilosti (například jízdní kola, koloběžky či potahové vozíky), bude možné na pozemních komunikacích provozovat, pouze pokud splňují technické požadavky na bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním předpisem.