Čekejte, prosím...
A A A
9. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Rozšíření nároku na ošetřovné

Dávka nemocenského pojištění má řešit dopady mimořádného uzavření škol v souvislosti s výskytem SARS CoV-2.

Dne 8. 10. 2020 vláda schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Cílem návrhu je finančně zabezpečit rodiče, kteří z důvodu mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2 spočívajících mimo jiné v uzavření školských zařízení musejí pečovat o děti ve školním roce 2020/2021.

Podle stávajících § 3940 NemPoj má nárok na ošetřovné pouze zaměstnanec pečující o dítě mladší 10 let, a to po podpůrčí dobu 9 kalendářních dnů.

Nárok na ošetřovné bude mít též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o

a)

nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii,

b)

osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna ve školském zařízení nebo jiném obdobném zařízení pro děti, ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Podmínkou nároku na ošetřovné bude, že osoba uvedená v písmenech a) a b) žije se zaměstnancem v domácnosti, nejde-li o péči o tuto osobu jejím rodičem.

Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce nebo zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, budou mít nárok na ošetřovné též, pokud byli účastni nemocenského pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.

Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlouží o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy nebo jejich části z důvodu mimořádného opatření při epidemii, a o dobu, po kterou trvalo nařízení karantény.

Výše ošetřovného za kalendářní den zůstane 60 % denního vyměřovacího základu (od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 činila 80 % denního vyměřovacího základu).

Nároky budou vznikat a trvat jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Navrhuje se též zjednodušení procesu vyřizování žádosti o dávky.

Zákony č. 133/2020 Sb․ (PZ 106/2020) a č. 230/2020 Sb. (PZ 186/2020) dočasně rozšířily nárok na ošetřovné v souvislosti s výskytem SARS CoV-2 na jaře 2020.