Čekejte, prosím...
A A A
16. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Bezplatné poskytování přístupu k ČSN

Senátoři schválili sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům.

Dne 12. 11. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o technických požadavcích na výrobky.

Návrh zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, aby uživatelé, kteří mají povinnost postupovat podle technické normy, přístup k těmto technickým normám.

Návrh upravuje poplatek za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů a poplatek za přístup do databáze, jejichž příjemcem bude Česká agentura pro standardizaci.

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům se bude rozumět bezplatné poskytování přístupu k české technické normě nebo jinému technickému dokumentu, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům bude Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo jiný ústřední správní úřad, které zajišťují sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bude vydávat Věstník, ve kterém bude zveřejňovat zejména významná oznámení ohledně tvorby a vydávání českých technických norem a jiných technických dokumentů, oznámení ohledně notifikovaných osob v oblasti státního zkušebnictví, oznámení ohledně autorizovaných osob v oblasti metrologie a ceník České agentury pro standardizaci.

Návrh také upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu (§ 16 odst. 8 TechPVýr). O odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu bude rozhodovat jeho statutární orgán.

Vedle toho návrh zajišťuje adaptaci na

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. 4. 2017 o zdravotnických prostředcích,

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. 4. 2017 o diagnostických prostředcích in vitro,

pokud jde o zajištění jmenování a oznamování subjektů posuzování shody. Orgánem odpovědným za oznámené subjekty bude Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Poslední změny přinesl zákon č. 265/2017 Sb․ (PZ 257/2017).

Návrh míří k prezidentu republiky.