Čekejte, prosím...
A A A
16. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Vázání výdajů na platy pro neobsazená místa

Senátoři schválili řadu změn rozpočtových pravidel.

Dne 13. 11. 2020 Senát schválil vládní návrh novely rozpočtových pravidel.

Nejdůležitější změnou má být vázání výdajů na platy zaměstnanců organizačních složek státu v případě neobsazenosti systemizovaných míst. Organizační složky státu budou povinny vázat prostředky státního rozpočtu na služební příjmy, služební platy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, které odpovídají volným místům zaměstnanců. Prostředky státního rozpočtu se však nebudou vázat za první kalendářní měsíc, ve kterém bylo příslušné místo volné všechny kalendářní dny. Za měsíc prosinec se vázání provádět nebude.

Podrobněji se upravuje rozpočtová skladba (jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtů a peněžních fondů) a rozšiřuje se pravomoc Ministerstva financí k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě.

Výslovně se stanoví, že příjmy z prodeje majetku nabytého Českou republikou z odúmrtí jsou příjmem státního rozpočtu [na rozdíl od příjmů z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním – § 48 odst. 2 písm. c) RozPr].

Evidence informačního systému programového financování bude rozšířena o dotační neinvestiční akce.

Upřesňuje se, že řízení o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu vede poskytovatel prostředků, nikoliv finanční úřad.

Z důvodu duplicity a zastaralosti se navrhuje zrušit informační systém DotInfo, kde Ministerstvo financí zveřejňuje informace o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu. Tyto údaje budou nadále pouze v Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR).

Ministr financí má být zmocněn k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů u výdajů na komunitární programy, výdajů v oblasti společné zemědělské politiky a u výdajů na programy spolufinancované z finančních mechanismů.

Stanoví se, že případný přebytek státního rozpočtu se použije na snížení státního dluhu (§ 30 odst. 6 RozPr).

Organizační složka státu bude muset rezervovat prostředky státního rozpočtu před jejich výdejem, nikoliv před vznikem právního závazku (§ 34 odst. 4 RozPr).

Výčet prostředků, které se soustřeďují v Národním fondu, bude rozšířen o prostředky poskytnuté z Fondu solidarity Evropské unie (§ 37 odst. 1 RozPr).

Navrhuje se snížit penále související s odvodem za porušení rozpočtové kázně z 1 promile denně na 0,4 promile denně (§ 44a odst. 10 RozPr).

Zdrojem rezervního fondu organizační složky státu budou i prostředky poskytnuté od územních samosprávných celků [§ 48 odst. 3 písm. a) RozPr].

Změny se dotknou i úpravy účtů podřízených státní pokladně, státního dluhu, státních finančních aktiv a pasiv.

Schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné

− stanoví, že na dotační investiční akce nebo dotační neinvestiční akce uskutečňované v rámci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů se použijí ustanovení týkající se dotačních neinvestičních akcí (§ 13 RozPr),

− ukládají povinnost státnímu fondu, který porušil rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. a) RozPr, provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu (§ 44a RozPr).

Schválený pozměňovací návrh poslance Vojtěcha Pikala stanoví, že třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu bude možné zahájit pouze za podmínky, že Poslanecká sněmovna ukončila projednávání státního závěrečného účtu za rozpočtový rok předcházející roku, který předchází roku, na který se rozpočet schvaluje (§ 106 odst. 1 JŘPS).

Schválený pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury umožňuje příjemci dotace nebo finanční výpomoci ze státního rozpočtu převod práv prodejem obchodního závodu nebo jeho podílu, aniž by měl povinnost dotaci nebo finanční výpomoc vrátit. Jestliže při koupi obchodního závodu uskutečňované podle občanského zákoníku budou mít prodávající i kupující zájem, aby byly na kupujícího převedeny práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, bude příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci povinen požádat o souhlas s převodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci jejího poskytovatele.

Návrh míří k prezidentu republiky.