Čekejte, prosím...
A A A
16. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Ochrana před následky sucha

Senátoři navrhují zjednodušit odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků.

Dne 13. 11. 2020 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh novely vodního zákona.

Cílem návrhu je nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody.

Návrh definuje pojmy sucha a stavu nedostatku vody. Suchem se bude rozumět hydrologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu, který vzniká zejména v důsledku deficitu srážek a projevuje se poklesem průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních vod. Stavem nedostatku vody se bude rozumět vyhlášený dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a vydávat další opatření.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí budou společně pořizovat plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky. Krajské úřady budou pořizovat plány pro území krajů. Stanoví se hierarchie způsobu užití vody při vyhlášeném stavu nedostatku vody.

Stav nedostatku vody bude vyhlašovat komise pro sucho kraje zřízená a svolaná hejtmanem kraje. Tato komise při stavu nedostatku vody bude vydávat opatření podle povahy věci formou rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, ve kterých

a)

obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže,

b)

povolená nakládání s vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže,

c)

omezí užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu,

d)

uloží vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu,

e)

nařídí vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění, pokud je to technicky možné tak, aby bylo možné tento záložní zdroj vody využít,

f)

upraví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod stanovené v povolení k nakládání s vodami, nebo stanoví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod,

g)

nařídí vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění a poskytnutí k řešení stavu nedostatku vody, pokud je to technicky možné, nebo

h)

nařídí mimořádné sledování množství a jakosti vod.

Ústřední komise pro sucho zřízená vládou a svolaná ministrem zemědělství nebo ministrem životního prostředí bude řídit a koordinovat jednotlivá opatření, která svými dopady přesahují hranice krajů.

Dále se mimo jiné navrhuje

− zavedení povinnosti oprávněného měřit množství odebírané povrchové a podzemní vody při povoleném množství alespoň 1 000 m3 rok nebo 100 m3 za měsíc a předávat výsledky měření správci povodí,

− zavedení nové evidence technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly.

Schválené pozměňovací návrhy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné

− ruší povinné povolení k nakládání s vodami k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor a osvobozují je od poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových [podle § 8 odst. 3 písm. g) VodZ nyní pouze v určitých případech],

− upravují technickobezpečnostní dohled na vodních dílech, který byl dosud obsažen pouze v prováděcích právních předpisech,

− ponechávají stávající úpravu změny a zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12 VodZ); původní návrh rozšiřoval možnosti vodoprávního úřadu z moci úřední upravit platná povolení k nakládání s vodami,

− opravňují provozovatele vodovodu nebo kanalizace odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a plynulé provozování zařízení v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník nebo uživatel pozemku (§ 7 VodKan).

Schválené pozměňovací návrhy poslance Jakuba Jandy stanoví, že při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě. Musí být umožněno překonání vodních děl v rámci vodní cesty.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Petra Bendla mimo jiné rozšiřují účel zákona o zachování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku vody (§ 1 odst. 1 VodZ)

Schválené pozměňovací návrhy poslance Mariana Jurečky mimo jiné

− osvobozují registrovaný významný krajinný prvek od povinného souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 2 OchZPF),

− osvobozují retenční nádrže a rybníky od odvodu za trvale odňatou půdu (§ 11a odst. 1 OchZPF).

Schválené pozměňovací návrhy poslance Radka Holomčíka mimo jiné definují užitkovou vodu jako srážkovou nebo šedou vodu, která je upravena a hygienicky zabezpečena; šedou vodou se bude rozumět odpadní voda z umyvadel, sprch a van; užitkovou vodu bude možné využít pro splachování toalet a pisoárů, praní, úklid, mytí vozidel, závlahu, vodní prvky nebo kropení komunikací (§ 3 VeřZdr).

Senátoři navrhují mimo jiné administrativně zjednodušit odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků. K odstranění vodního díla, jímž se upravuje, mění nebo zřizuje koryto drobného vodního toku, vybudovaného před rokem 2002, které svou funkci již neplní nebo ji plní jen částečně anebo pozbylo svého účelu a které se nachází na pozemku mimo zastavěné území nebo zastavitelnou plochu, postačí, za účelem obnovy přirozeného koryta drobného vodního toku, ohlášení jeho vlastníka vodoprávnímu úřadu.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.