Čekejte, prosím...
A A A
16. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Evidenční list vrhu štěňat psa

Senátoři schválili řadu nových povinností pro chovatele zvířat.

Dne 13. 11. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Cílem návrhu je oprava transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. 9. 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (novelou č. 359/2012 Sb.) a zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice.

Navrhuje se podrobně upravit ochrana psů a koček při rozmnožování. Nově se definuje množírna coby zařízení, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby. Bude zakázáno chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně.

Chovatelům, kteří chovají 3 a více fen psa, návrh ukládá mimo jiné povinnost vyplňovat a uchovávat formulář evidenčního listu vrhu štěňat psa a vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech psa. Návrh dále stanoví maximální počet vrhů feny a kočky, maximální počet kojených štěňat a koťat a minimální věk pro odběr štěňat od feny a koťat od kočky. Podmínky rozmnožování psů a koček stanoví Ministerstvo zemědělství prováděcím právním předpisem.

Zpřísňují se také podmínky pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči – zvířata v zájmových chovech (§ 13 TýrZv). Chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči bude oprávněn zahájit chov tohoto zvířete nebo rozšířit chov z hlediska počtu nebo druhů chovaných zvířat až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu. Chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči bude povinen vést evidenci o každém chovaném zvířeti. Ministerstvo zemědělství stanoví prováděcím právním předpisem nově také požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Zakotvuje se také zvláštní ochrana vybraných druhů šelem a lidoopů. Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů bude povinen vést evidenci o každém chovaném zvířeti. Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů bude povinen mít osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy získané účastí na kurzu nebo účastí na kurzu a vykonáním zkoušky. Veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení bude moci provádět pouze osoba, které byla udělena Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy licence k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení.

Účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní péče a zvláštního opatření bude na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností za stanovených podmínek hradit Ministerstvo zemědělství (pokud vynaložené náklady přesahují částku 200 000 Kč ve vztahu k jednomu chovateli).

Přísnější trestání týrání zvířat a zákaz chovu zvířat v nevhodných podmínkách obsahuje novela trestního zákoníku č. 114/2020 Sb․ (PZ 78/2020).

Přísnější dohled nad útulky a tzv. množírnami přinesla novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. (PZ 285/2017).

Podmínky pro chovatele hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny obsahuje novela veterinárního zákona č. 368/2019 Sb. (PZ 339/2019).

Schválené pozměňovací návrhy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné

− rozšiřují definici zakázaného týrání o provedení technického zákroku, který vyvolá bolest, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, nebo chirurgického zákroku za účelem znemožnění nebo změny trvalého označení zvířete čipem nebo tetováním (§ 4 odst. 1 TýrZv),

− zakazují metodu usmrcování zvířat zmrazením, s výjimkou postupného zmrazování u hadů (§ 5 odst. 5 TýrZv),

− zakazují prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci veřejného vystoupení zvířat, nebo v obchodech se zvířaty,

− rozšiřují zákaz drezúry zvířat; výjimkou bude lovecký dravec, sokol nebo sova chované k sokolnickému využití [§ 14a odst. 1 písm. b) TýrZv],

− opravňuje obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout o zabrání zvířete, pokud zvíře chová osoba, které byl pravomocným rozhodnutím nebo rozsudkem uložen zákaz chovu nebo zákaz činnosti,

− upravují kompenzační příspěvek pro končící chovatele zvířat pro kožešiny.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Josefa Kotta mimo jiné

− usnadňují porážku zraněných zvířat mimo jatka,

− odkládají zákaz chovu hospodářských zvířat celoročně ve vazném ustájení.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Jana Pošváře

− zakazují klecový chov nosnic (samic druhu kur domácí, které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány pro produkci vajec nezamýšlených k vylíhnutí), včetně chovu v obohacených klecových systémech, a to s účinností od 1. 1. 2027,

− snižují výši kompenzačního příspěvku pro končící chovatele zvířat pro kožešiny.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Davida Pražáka mimo jiné stanoví minimální výše pokut za týrání zvířat.

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Moniky Jarošové

− rozšiřují definici zakázaného týrání o chování společně v maloobchodních prodejnách živých zvířat hlodavce samčího a samičího pohlaví, nejde-li o holata určená ke zkrmení (§ 4 odst. 1 TýrZv),

− zvyšují pokuty za přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Poslanci připojili doprovodné usnesení: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

1.

podporuje deklaraci předloženou Evropské komisi ministrem zemědělství k celoevropskému zákazu chovu nosnic v klecích od roku 2030,

2.

současně žádá o předkládání průběžných informací zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.“

Senátoři připojili doprovodné usnesení: „Senát Parlamentu České republiky vyzývá vládu k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni EU a žádá podání informace v této věci Senátu do 31. 3. 2021.“

Návrh míří k prezidentu republiky.