Čekejte, prosím...
A A A
14. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Držení dodatečného kapitálu

Rozšíření pravomocí České národní banky má upevnit stabilitu finančního systému.

Dne 8. 6. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o bankách.

Cílem návrhu je implementace

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. 5. 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu („CRD V“), a

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. 5. 2019, kterým se mění nařízení (EU) č․ 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 („CRR II“).

Cílem CRD V a CRR II je dále posílit odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému.

Návrh mění požadavky na kapitál úvěrových institucí. Česká národní banka bude moci bance dát pokyn k držení dodatečného kapitálu. Jedná se o měkký požadavek, jehož opakované neplnění může vyústit v tvrdý požadavek na navýšení kapitálu. Zavádí se možnost ukládat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika vůči vymezeným typům expozic.

Nově se upravuje výkon dohledu na konsolidovaném základě. Jednotná úprava v zákonu o bankách se uplatní i v ostatních sektorových zákonech (tedy pro zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu).

Velké skupiny se sídlem mateřské společnosti mimo EU, jejichž součástí jsou alespoň dvě dceřiné instituce usazené v EU, budou muset ustavit tzv. zprostředkující ovládající osobu.

Česká národní banka bude moci požadovat, aby banka nahradila auditora, který svým jednáním porušil určité povinnosti vyplývající ze zákona o auditorech.

Dále bude Česká národní banka moci požadovat, aby osoba podléhající jejímu dohledu použila v případě řízení úrokového rizika investičního portfolia namísto interních modelů standardizovanou metodiku.

Banka bude muset evidovat údaje o úvěrech poskytnutých členům statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady banky a jejich spřízněným osobám.