Čekejte, prosím...
A A A
14. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Předcházení vzniku dětských dluhů

Dluhy nezletilých bude možné vymáhat jen z majetku, který měli před nabytím plné svéprávnosti.

Dne 17. 8. 2020 vláda schválila návrh novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu.

Cílem návrhu je zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých.

Pokud třetí osoba věděla, že si zákonní zástupci nezletilého odporují, projev vůle jednoho z nich nebude postačovat (§ 32 odst. 2 ObčZ).

I když je nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý jednat v určité záležitosti samostatně, bude možné podmínit, že následky právního jednání nastanou až souhlasem zákonného zástupce nezletilého uděleným v určené lhůtě, jinak ve lhůtě dvou týdnů od vyžádání (§ 36 ObčZ).

Je-li to v zájmu dítěte, bude moci soud zúžit okruh právních jednání, která podléhají souhlasu soudu (§ 898 ObčZ).

Splnění peněžitého dluhu z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, bude možné vymoci pouze z majetku, který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetku, který nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svéprávnosti (obdobné ustanovení se bude vztahovat i na výkon rozhodnutí). Za peněžitý dluh dítěte, který vznikl z právního jednání učiněného před nabytím plné svéprávnosti, bude ručit rodič, který za dítě jednal nebo mu k právnímu jednání udělil souhlas.

K ujednání, kterým se zavázal k plnění smluvní pokuty nezletilý, který v době ujednání nedovršil patnácti let, se nebude přihlížet (§ 2048 ObčZ).

Škodu způsobenou nezletilým mladším třinácti let nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled (§ 2920 ObčZ). Není-li nezletilý škůdce povinen k náhradě a ke škodě nedošlo v důsledku zanedbání náležitého dohledu, nahradí škodu ten, kdo má a vůči dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného (§ 2921 ObčZ).

Nezletilému účastníku, který dovršil patnácti let, se bude doručovat také tehdy, je-li zastoupen zákonným zástupcem podle § 22 OSŘ (§ 50b odst. 4 OSŘ).

Platební rozkaz nebude možné vydat, je-li žalovaným ke dni zahájení řízení nebo ke dni vstupu do řízení nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti (§ 172 odst. 2 OSŘ).

Návrh souvisí s vládním návrhem novely občanského zákoníku (PZ 265/2020).

Návrh je alternativou poslaneckého návrhu novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu (PZ 151/2019).