Čekejte, prosím...
A A A
14. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Zvýšení ochrany poškozených právnických osob

Právnické osoby budou mít právo na odbornou pomoc, právní pomoc a poskytování právních informací.

Dne 17. 8. 2020 vláda schválila návrh novely trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů.

Cílem návrhu je implementace

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. 4. 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV („non-cash směrnice“),

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. 4. 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, a

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884 ze dne 17. 4. 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.

Navrhuje se proto podle požadavků non-cash směrnice kriminalizovat některá další jednání (například výrobu a držení zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku nebo neoprávněný zásah do počítačového systému) a zvýšit ochranu poškozených právnických osob.

Právo na odbornou pomoc, právní pomoc a poskytování právních informací budou mít nejen oběti, ale též osoby jim blízké, kterým vznikla v důsledku spáchání trestného činu na oběti škoda nebo nemajetková újma, a právnické osoby, na kterých byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících jejich identifikaci.

Podle požadavků nařízení 2019/816 Policie ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů a vojenská policie sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, daktyloskopické otisky osoby, která není státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.

Ve zvláštní části opisu z Rejstříku trestů se bude uvádět též informace o pravomocných odsouzeních a navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie, který byl požádán Rejstříkem trestů o poskytnutí informací, pokud je jiný členský stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle.