Čekejte, prosím...
A A A
15. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Nový stavební zákon

Zkrácení přípravy staveb má přinést reorganizace úřadů, integrace a digitalizace povolovacího procesu.

Dne 24. 8. 2020 vláda schválila návrh stavebního zákonanávrh změnového zákona.

Cílem návrhů je zjednodušení a zkrácení přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Dojde k vytvoření nové soustavy státní stavební správy. Ústředním správním úřadem bude Nejvyšší stavební úřad. Vzniknou krajské stavební úřady, které budou nadřízenými správními orgány stávajících obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (oproti původnímu záměru v této úrovni nedojde k oddělení státní správy a samosprávy). Specializovaný stavební úřad bude vykonávat působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb (tj. dálnic, drah, významných energetických zařízení atd.), včetně staveb souvisejících, jež by jinak byly v působnosti krajského stavebního úřadu nebo obecního stavebního úřadu.

Návrhy usilují o integraci významné části dosavadních dotčených orgánů do stavebních úřadů. U většiny neintegrovaných dotčených orgánů se má změnit forma jejich závazného stanoviska na vyjádření. Velké množství povolovacích procesů se sloučí do jediného řízení o povolení stavby. Dojde tak ke zrušení duality územního a stavebního řízení.

Má dojít ke komplexní digitalizaci stavební agendy od územně plánovacích dokumentací, přes digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů.

V odvolacím řízení se zavádí apelační princip (nadřízený orgán rozhodnutí sám změní, nebude ho pouze rušit a věc vracet).

Význam nástrojů územního plánování má být posílen (oproti původnímu záměru se nemění forma územně plánovací dokumentace coby opatření obecné povahy na právní předpis). Vznikne územní rozvojový plán pro celé území státu. K vadám řízení o vydání opatření obecné povahy, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, popřípadě správnost napadeného opatření obecné povahy, se nebude přihlížet.