Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Zákaz ozbrojených skupin

Senátoři schválili systém střelecké přípravy.

Dne 17. 12. 2020 Senát schválil poslanecký návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

Cílem návrhu znemožnit paramilitárním skupinám se zbraněmi usilovat o prosazování svých ideologických cílů a naopak zřídit systém střelecké přípravy pro potřeby zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky.

Návrh zakazuje zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti. Ozbrojenou skupinou se bude rozumět skupina osob, která zároveň

a)

má povahu paramilitární ozbrojené složky,

b)

je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a

c)

nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají.

Systém střelecké přípravy se bude skládat z programů střelecké přípravy, jejichž organizaci a obsah stanoví vláda nařízením a které zahrnují školení nebo výcvik anebo obdobnou přípravu v oblasti nakládání se střelnými zbraněmi a případně též hodnocené střelby.

Účast na programu střelecké přípravy bude dobrovolná. Osoba účastnící se programu střelecké přípravy a střelná zbraň, s níž je nakládáno v systému střelecké přípravy, budou stanovenou zálohou státu pro plnění úkolů při zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky anebo obrany České republiky.

Je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci krizového stavu, kterým se rozumí stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav, bude moci vláda po dobu trvání vyhlášeného krizového stavu nařízením

a)

stanovit, nejdéle však vždy na 3 měsíce, podmínky nakládání nebo oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi odchylně od právních předpisů, nebo

b)

nařídit ve zvýšené míře výkon kontrolní činnosti na úseku nakládání se zbraněmi.

Návrh upravuje též nošení a použití střelné zbraně osobami oprávněnými nosit služební střelné zbraně.

Vytvoření systému dobrovolné přípravy občanů k obraně státu je cílem vládního návrhu novely zákona o zajišťování obrany České republiky (PZ 244/2020).

Schválený pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny terminologicky upravuje institut aprobace v systému střelecké přípravy a podrobněji vymezuje možnosti materiální podpory střelecké přípravy ze strany státu.

Návrh míří k prezidentu republiky.