Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Chráněný účet

Senátoři navrhují jednodušší úpravu zřízení chráněného účtu.

Dne 17. 12. 2020 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět poslanecký návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu.

Cílem návrhu je řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku.

Peněžní ústav, kterému soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou, bude povinen s povinným na jeho žádost uzavřít smlouvu o platebním účtu vedeném za stanovených podmínek („chráněný účet“) a chráněný účet po uzavření smlouvy zřídit, do 5 pracovních dnů od podání žádosti a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Peněžní ústav nebude mít právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu (podle původního návrhu peněžní ústav neměl mít ze smlouvy o účtu od povinného právo na úplatu).

Ohledně pohledávky povinného z chráněného účtu výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nebude možné nařídit. Na připsané peněžní prostředky se nařízení výkonu rozhodnutí nebude vztahovat.

Je-li povinný fyzickou osobou, zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 OSŘ ani postup podle § 307 odst. 2 a odst. 3 věty první OSŘ se nebudou vztahovat na peněžní prostředky do výše trojnásobku životního minima jednotlivce podle právního předpisu upravujícího výši životního minima. Tyto peněžní prostředky peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou v průběhu jednoho řízení o výkonu rozhodnutí (§ 304b OSŘ).

Exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu bude možné v jednom exekučním řízení provést nejvýše jednou (§ 42 odst. 4 EŘ).

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Kateřiny Valachové stanoví, že výkonu rozhodnutí (ani exekuci) nebude podléhat výživné na dítě (§ 317 odst. 1 OSŘ). Za dítě se bude považovat nezaopatřené dítě podle § 11 StScPod. Výživné jako pohledávka nepodléhající výkonu rozhodnutí bude chráněno nejen na účtu tohoto dítěte, ale i na účtu osoby, k jejímž rukám má být plněna vyživovací povinnost.

Senátoři navrhují jednodušší úpravu zřízení chráněného účtu. Peněžní ústav uzavře smlouvu o chráněném účtu na základě žádosti povinného, který je fyzickou osobou, také pokud povinný peněžnímu ústavu doloží, že je proti němu veden výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky. Součástí žádosti bude prohlášení povinného, že mu není v den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Peněžní ústav nebude mít právo na úplatu za zřízení chráněného účtu.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.