Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Kategorie rodinných příslušníků občana EU

Nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu budou mít pouze členové užší rodiny.

Dne 17. 12. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Cílem návrhu je

− částečná adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. 6. 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu; částečnou adaptaci obsahuje též vládní návrh zákona o občanských průkazech (PZ 348/2020),

− adaptace na část druhou Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii („výstupová dohoda“).

V souladu s výstupovou dohodou se ustanovení zákona o pobytu cizinců vztahující se na občana Evropské unie použijí i na občana Spojeného království, který na území oprávněně pobýval ke dni 31. 12. 2020. Podobně se řeší i status rodinného příslušníka občana Spojeného království.

Dílčím způsobem se upravuje definice rodinných příslušníků občana Evropské unie podle § 15a PobCiz. Zákon bude rozlišovat kategorie rodinných příslušníků podle čl. 10 a podle čl. 20 směrnice 2004/38/ES. Tzv. oprávněné osoby podle čl. 2 směrnice 2004/38/ES budou mít jednodušší podmínky pro vstup a pobyt oproti ostatním státním příslušníkům třetích zemí, ale nebudou mít totožné postavení jako rodinní příslušníci občanů Evropské unie podle čl. 2 směrnice 2004/38/ES.

Návrh ustál hlasování o zamítnutí a poté byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 40 dní.