Čekejte, prosím...
A A A
18. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Revize zákona o vysokých školách

Vláda navrhuje novelu řešící problémy aplikační praxe.

Dne 5. 10. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o vysokých školách.

Cílem návrhu je řada dílčích změn technického charakteru.

Veřejná i soukromá vysoká škola bude muset zajišťovat přiměřená podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole podle pravidel stanovených vnitřním předpisem vysoké školy. Přiměřená podpůrná opatření bude zajišťovat pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, zejména pro uchazeče a studenty se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra nebo s jinými obtížemi danými zdravotním postižením nebo zdravotním stavem, které mají dopad na průběh přijímacího řízení nebo na plnění studijních povinností, není-li to v rozporu s požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu.

Titul „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“) bude nově udělován též v oblasti vojenského všeobecného lékařství, titul „doktor zubního lékařství“ (ve zkratce „MDDr.“) též v oblasti vojenského zubního lékařství.

Vysoká škola při přípravě, schvalování a uskutečňování studijních programů bude zajišťovat, aby absolvováním studia ve studijním programu bylo dosahováno takových výsledků učení, sestávajících z konkrétních odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí, které budou odpovídat příslušné kvalifikační úrovni výsledků učení, obecně vymezené pro jednotlivé typy studijních programů v rámci kvalifikací vysokoškolského vzdělávání. Rámec kvalifikací stanoví prováděcí právní předpis.

Závěrečné práce se již nebudou zasílat k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (§ 47b odst. 4 věta třetí VŠkol).

Výslovně se upravuje a administrativně zjednodušuje přestup mezi studijními programy vysoké školy.

Podrobněji se upravují poplatky za delší studium. Magisterský studijní program, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a bakalářský studijní program se budou vzájemně považovat za studijní programy stejného typu.

Veřejná vysoká škola již nebude muset stanovit poplatek za studijní program v cizím jazyce (§ 58 odst. 4 VŠkol).

Účastníkům bude moci vysoká škola udělit v případě programu celoživotního vzdělávání orientovaného na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční nebo tuzemské vysoké školy i mezinárodně uznávaný titul, splňuje-li podmínky pro jeho udělování.

Rozšiřují se možnosti stipendií. Ty budou moci být hrazeny i z jiných veřejných prostředků. Zvýšením koeficientu se rozšíří okruh studentů s nárokem na sociální stipendium (§ 91 odst. 3 VŠkol).

Reviduje se úprava zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky zavedená zákonem č. 137/2016 Sb․ (PZ 68/2016).

Zřizuje se informační systém vzdělávání jako neveřejný informační systém veřejné správy.