Čekejte, prosím...
A A A
[Výběr literatury 2/2020]
Koronavirus: Trestní právo hmotné

Epidemie koronaviru SARS-CoV-2 má důsledky i pro trestní právo hmotné, a to jak vzhledem k nouzovému stavu vyhlášeném nejprve na jaře usnesením vlády č. 69/2020 Sb. a na podzim usnesením č. 391/2020 Sb., tak i vzhledem k samotné epidemii.

Některé trestné činy ve skutkové podstatě výslovně obsahují podmínku, že ke spáchání činu dojde za nouzového stavu. Jedná se o:

ohrožení devizového hospodářství (§ 247 TrZ)

nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 372 TrZ)

vyhýbání se výkonu služby (§ 384 odst. 1 TrZ)

Větší význam však epidemie má jakožto přitěžující okolnost. Podle § 42 písm. j) TrZ je obecnou přitěžující okolností, pokud pachatel „spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace“.

Podle § 2 písm. b) ZKrŘ se krizovou situací rozumí nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Je otázkou, zda se koronavirová pandemie, bez ohledu na vyhlášení nouzového stavu, dá označit za „živelnou pohromu nebo jinou událost vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek“. Tato otázka není pouze teoretická, jelikož takto jsou stanoveny kvalifikované skutkové podstaty některých trestných činů. Konkrétně se jedná o:

šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152 odst. 2 písm. b) TrZ)

šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153 odst. 2 písm. b) TrZ)

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156 odst. 2 písm. b) TrZ)

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 157 odst. 2 písm. b) TrZ)

krádež (§ 205 odst. 4 písm. b) TrZ)

zpronevěra (§ 206 odst. 4 písm. c) TrZ)

podvod (§ 209 odst. 4 písm. c) TrZ)

lichva (§ 218 odst. 3 písm. a) TrZ)

šíření poplašné zprávy (§ 357 odst. 4 písm. a) TrZ)

Podle názoru Nejvyššího státního zastupitelství jsou kvalifikované skutkové podstaty skutečně použitelné. NSZ ovšem jejich naplnění překvapivě spojuje nikoliv se samotnou pandemií,1 nýbrž až s trváním nouzového stavu, a to bez bližší argumentace.2

Naopak Krajský soud v Plzni (9 To 208/2020) odmítl zohlednit okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 205 odst. 4 písm. b) TrZ dokonce v případě krádeže spáchané během jarního nouzového stavu, jelikož neshledal zvýšenou společenskou škodlivost.

K trestným činům šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152 TrZ) a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153 TrZ) je třeba ještě dodat, že vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci (§ 154 TrZ). Jedná se o nařízení č. 453/2009 Sb․, do jehož přílohy byla nařízením č. 75/2020 Sb. s účinností od 13. 3. 2020 doplněna nemoc COVID-19.

Během jarního nouzového stavu došlo k polovičnímu poklesu majetkové trestné činnosti. Zaznamenány byly i trestné činy spáchané v souvislosti s výskytem a šířením nemoci COVID-19: šíření nakažlivé lidské nemoci (14x), šíření poplašné zprávy (39x), maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání spočívající zpravidla v porušení nařízené karantény (6x).3

Pandemie viru SARS-CoV-2 má vliv i na výkon trestu odnětí svobody. Usnesením vlády č. 420/2020 Sb. byl stanoven zákaz návštěv ve vazebních věznicích (nevztahuje se na návštěvy obhájce dle § 14 odst. 9 a 10 VýkVaz), věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřenim nařídilo Vězeňské službě vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu Vězeňské služby.

Vláda navrhuje možnost častějšího přijímání balíčků vězni bez možnosti návštěv (PZ 424/2020).

Poslanci schválili možnost povolat k plnění úkolů Vězeňské služby příslušníky Policie České republiky (PZ 442/2020).

Podle Nejvyššího soudu (8 Tdo 834/2020) pandemie může být důvodem pro odklad výkonu trestu vyhoštění, pokud by jinak byla výrazně ztížena možnost návratu do ČR ze státu s vysokým rizikem onemocnění a došlo by tak k nepřiměřenému zásahu do rodinného života.

 

Poslední aktualizace: 6. 12. 2020

Kompletní přehled o právních důsledcích koronaviru a odkazy na další články a jiné zajímavé zdroje naleznete v našem rozcestníku.Poznámky pod čarou:

Jak činí Hanzálková, P. Ke „koronavirovým“ kvalifikovaným skutkovým podstatám aneb co s krádežemi ve čtvrtém odstavci? Státní zastupitelství, 2020, č. 3.

Poznámky pod čarou:
1

Jak činí Hanzálková, P. Ke „koronavirovým“ kvalifikovaným skutkovým podstatám aneb co s krádežemi ve čtvrtém odstavci? Státní zastupitelství, 2020, č. 3.

2
3