Čekejte, prosím...
A A A
[Výběr literatury 2/2020]
Koronavirus: Ochrana hranic

V rámci snahy o zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 vláda přistoupila k opatřením podle § 6 odst. 1 písm. b) ZKrŘ, které mají minimalizovat pohyb osob přes hranice České republiky.

 

Jak šel čas

Usnesením č. 71/2020 Sb. vláda nařídila zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí,1 s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem. Usnesení také občanům ČR stanovilo zákaz vstupu do rizikových oblastí.

Usnesením 76/2020 Sb. vláda oba zákazy výrazně zpřísnila tak, že se nevztahují pouze na rizikové oblasti, nýbrž na celý svět. Vláda tedy nařídila zákaz vstupu pro všechny cizince a zároveň zakázala českým občanům vycestovat z území ČR.

O proporcionalitě tohoto opatření, které prakticky neguje právo opustit republiku podle čl. 14 odst. 2 LPS, vyjádřil pochybnosti ústavní právník Jan Wintr.

Všechny zákazy bylo konsolidovány usnesením č. 142/2020 Sb․ a později usnesením č. 150/2020 Sb. To jednak nařizovalo zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, přičemž zároveň stanovilo dlouhý výčet výjimek: cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR, občané EU, cizinci, jejichž vstup je v zájmu ČR, někteří přeshraniční pracovníci. Některým skupinám bude po vstupu nařízena 14denní karanténa podle § 2 odst. 7 písm. a) VeřZdr, ostatním je zakázán volný pohyb s určitými výjimkami.

Usnesení dále zakazovalo vycestování z území České republiky. To neplatí pro cizince (nebo občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi), kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování, ani pro některé přeshraniční pracovníky.

Usnesení č. 150/2020 Sb. rozčlenilo přeshraniční pracovníky (pendlery) do tří skupin. První skupinou jsou pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému a pracovníci subjektů kritické infrastruktury. Pro ně neplatí povinnost dvoutýdenních turnusů a ani povinná karanténa, pokud jejich turnus nepřesáhne 14 dní.

Ostatní Češi pracující v zahraničí mohli pendlovat pouze v turnusech o délce nejméně 14 kalendářních dní. Po návratu je jim nařízena 14denní karantnéma (režim 2+2). Mohou vyjet i nad 100 km od státní hranice. Musí mít u sebe potvrzení přeshraničního pracovníka a doklad o absolvování karantény. Obdobné výjimky byly stanoveny pro pendlery pracující v Česku. Za účelem výkonu práce bylo povoleno překračování hranic v souladu s pravidlem 2+2, tedy výkon práce delší než 14 dní a od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů.

Usnesení vlády č. 193/2020 Sb., 222/2020 Sb.226/2020 Sb. již nestanovila zákaz vycestování z České republiky. Stále však nařizovala zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince bez přechodného pobytu nad 90 dnů nebo trvalého pobytu. Výjimky jsou stanoveny především pro rodinné příslušníky podle § 15a PobCiz, občany EU, cizince, jejichž vstup je v zájmu České republiky, přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, či pro pracovníky mezinárodní dopravy a servisu kritické infrastruktury.

Současný stav

Ministerstvo zdravotnictví ochranným opatřenim nařídilo zákaz vstupu pro všechny cizince bez přechodného pobytu nad 90 dnů nebo trvalého pobytu. Výjimky jsou stanoveny především pro manžele a nezletilé děti cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem, rodinné příslušníky podle § 15a PobCiz, občany EU, cizince, jejichž vstup je v zájmu České republiky, přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, či pro pracovníky mezinárodní dopravy a servisu kritické infrastruktury.

Karanténě je možné se vyhnout předložením potvrzení o absolvování testu na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny. Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.

Pokud jde o praktické vymáhání zákazů, na základě usnesení vlády č. 70/2020 Sb. bylo Ministerstvem vnitra připraveno opatření obecné povahy o dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem. Toto opatření bylo schváleno usnesením vlády č. 221, a to na základě § 11 OchStHran.

Policie České republiky provádí kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace. Hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v příloze tohoto opatření obecné povahy.

 

Pendleři

Výjimka ze zákazu vstupu se vztahuje na všechny přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici ČR ze sousedního státu. Při pravidelném přeshraničním pohybu s využitím negativních testů se musí nové potvrzení předložit po každých 30 dnech.

Další výjimka se vztahuje na všechny občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud se prokáží negativním testem. Při pravidelném přeshraničním pohybu těchto osob s využitím negativních testů se musí nové potvrzení předložit po každých 14 dnech.

Další cestovní opatření jsou prováděna jinými státy Schengenského prostoru. Přehled těchto opatření poskytuje Ministerstvo vnitra.2

 

Poslední aktualizace: 19. 5. 2020

Kompletní přehled o právních důsledcích koronaviru a odkazy na další články a jiné zajímavé zdroje naleznete v našem rozcestníku.