Čekejte, prosím...
A A A
7. 1. 2021, [Právní zpravodaj]
Integrace kapitálových trhů EU

Implementační novela má dokončit harmonizaci investování.

Dne 14. 12. 2020 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

Cílem návrhu je implementovat unijní předpisy související s dokončením projektu unie kapitálových trhů.

Jedná se zejména o nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky, směrnici o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky, směrnici o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a nařízení o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování.

Dojde k revizi kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry. Lépe se odlišují požadavky vyplývající ze směrnice MiFID II a ze směrnice IFD, protože požadavky směrnice IFD se uplatní jen na velké nebo propojené obchodníky s cennými papíry. Rozšiřuje se definice banky s ohledem na rozšíření definice úvěrové instituce v nařízení CRR.

Dokončuje se harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů, kterou z větší části přinesla novela č. 307/2018 Sb. (PZ 247/2018). Zavádějí se pravidla pro likviditu a informování investorů. Držitelé krytých dluhopisů se budou moci dodatečně přihlašovat do insolvenčního řízení.

V oblasti přeshraničního nabízení investičních fondů se zejména upravuje otázka předběžného nabízení (pre-marketing) investičních fondů před jejich vznikem nebo před skutečným nabízením.

Dále se navrhuje mimo jiné

− podpora růstu trhu malých a středních podniků (tzv. SME Growth Market),

− zakotvení právní úpravy transparence v oblasti tzv. financování udržitelnosti,

− harmonizace a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding),

− úprava § 87 SpotřÚ v reakci na rozsudek ESD OPR Finance, C-679/18 (SR 5/2020 s. 169, OR 2/2020 s. 149).