Čekejte, prosím...
A A A
7. 1. 2021, [Právní zpravodaj]
Zjednodušení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vláda navrhuje nové nástroje účelové podpory inovací.

Dne 21. 12. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cílem návrhu je řada dílčích změn zákona.

Návrh zavádí nové nástroje účelové podpory inovací a navrhuje příslušné procesy. Mělo by dojít k

a)

rozšíření forem podpory tak, že kromě dotace bude pro případ inovací umožněno využít v souladu s rozpočtovými pravidly také návratné finanční výpomoci,

b)

úpravě postupu při přijímání návrhů projektů stanovením průběžné zadávací lhůty,

c)

případnému postupnému hodnocení návrhů projektů spojenému s jejich upřesňováním a dopracováním v několika kolech.

Návazně na Metodiku 2017+ se zavádí systematické hodnocení programů účelové podpory. Poskytovatel bude povinen provádět hodnocení programů účelové podpory a příjemce účelové podpory bude povinen takové hodnocení umožnit tak, že poskytne poskytovateli informace o využití výsledků projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, financovaných plně nebo částečně poskytovatelem. Postup a podmínky předběžného, průběžného a závěrečného hodnocení programů a hodnocení jejich dopadů stanoví metodika hodnocení programů a jejich výsledků schvalovaná vládou.

Má dojít ke zjednodušení administrativy ve výzkumu, vývoji a inovacích a snížení administrativní zátěže kladené na uchazeče a příjemce. Poskytovatel využije informace o uchazeči dostupné ve veřejných seznamech a registrech. Rada pro výzkum, vývoj a inovace bude sjednocovat prostředí pro administraci návrhů projektů a projektů tak, aby se zejména příjemci nemuseli zabývat odlišnými požadavky poskytovatelů.

Režim poskytování účelové podpory má být uveden do souladu se závěry plynoucími z rozhodovací praxe správních soudů a s doporučeními veřejné ochránkyně práv. Tento režim bude veřejnoprávní.

Návrh má zajistit otevřený přístup k vědeckým informacím v souladu s evropskou strategií výzkumu, vývoje a inovací.

Zjednodušuje se členění výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Nově se definují předměty účelové, institucionální a systémové podpory.

Umožňuje se tzv. „přenositelnost grantů“ a stanoví se podmínky, za jakých je možné změnit příjemce účelové podpory.