Čekejte, prosím...
A A A
73/1974 Sb. znění účinné od 1. 10. 1974 do 18. 7. 2000

73

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva spojů

ze dne 12. června 1974

o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech

 

Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, v dohodě se zúčastněnými orgány, pro schvalování základních technických parametrů vyvíjených a dovážených zařízení, projednávání technických norem, technických podmínek a závazných předpisů, a k zajištění výkonu státní inspekce telekomunikací nad dodržováním technických norem a technických podmínek při výstavbě a provozu zařízeni společných rozvodů rozhlasových a televizních signálů po kabelech stanoví:

§ 1

Působnost

(1)

Federální ministerstvo spojů schvaluje základní technické parametry vyvíjených a dovážených zařízení společných rozvodů rozhlasových a televizních signálů po kabelech 1 (dále jen "společný rozvod") a vyjadřuje se k návrhům technických norem týkajících se společných rozvodů, k návrhům na změny těchto norem,k typovým podkladům a k závazným technickým předpisům pro projektování,montáž a provoz zařízení společných rozvodů před jejich vydáním.

(2)

Z pověření federálního ministerstva spojů

a)

Technická ústředna spojů Praha schvaluje technické podmínky jednotlivých částí zařízení společných rozvodů,

b)

Správa radiokomunikací Praha a Správa radiokomunikací Bratislava kontrolují dodržování technických podmínek a závazných předpisů při výstavbě společných rozvodů, zpracování odborné posudky o technickém stavu zařízení a prošetřují stížnosti posluchačů na nekvalitní příjem po předchozí kontrole společného rozvodu odbornou organizací.

(3)

Federální ministerstvo spojů a organizace uvedené v odstavci 2 vykonávají činnost podle vyhlášky bezplatně. 2

§ 2

Schválení parametrů vyvíjených a dovážených zařízení

Základní technické parametry nových zařízení společných rozvodů, pokud tyto parametry nejsou upraveny československými státními normami a pokud souvisí s parametry zařízení jednotné telekomunikační sítě , musí být před započetím vývoje, před uzavřením licenční smlouvy na využití zahraničního patentu nebo výrobní dokumentace anebo před uplatněním požadavku na dovoz předloženy ke schválení federálnímu ministerstvu spojů v případě, mají-li být tato zařízení vyráběna nebo dovážena ve větším množství.

§ 3

Projednávání návrhů technických podmínek

(1)

Návrhy technických podmínek na jednotlivé díly nebo části zařízení společných rozvodů, jestliže jejich parametry nejsou stanoveny československými státními normami, projednává a schvaluje pověřený orgán podle § 1 odst. 2 písm. a). Před schválením musí být návrhy technických podmínek projednány se zástupci odběratele a dalších zainteresovaných orgánů a organizací.

(2)

Technické parametry, zaručované schvalovanými technickými podmínkami a souvisící s parametry zařízení jednotné telekomunikační sítě, ověřuje Výzkumný ústav spojů. K tomuto účelu je výrobce povinen předložit na požádání vzorky zařízení společných rozvodů nebo jeho dílů s potřebnými technickými podklady.

§ 4

Státní inspekce telekomunikací při výstavbě

(1)

Státní inspekci telekomunikací (dále jen "inspekce") při výstavbě společných rozvodů provádějí na území České socialistické republiky územně příslušné pobočky Inspektorátu radiokomunikací Praha a na území Slovenské socialistické republiky územně příslušné pobočky Inspektorátu radiokomunikací Bratislava (dále jen "pobočka Inspektorátu"), jež jsou součástí uvedených Správ radiokomunikací Praha a Bratislava.

(2)

V rámci inspekce se pobočky Inspektorátů namátkově zúčastňují přejímek zařízení instalovaných zejména v obytných budovách a za účasti pověřeného pracovníka orgánu výstupní kontroly příslušné dodavatelské organizace kontrolují, zda tato zařízení vyhovují technickým normám, technickým podmínkám a technickým předpisům pro montáž.

(3)

K objektivnímu zjištění skutečného stavu jsou pobočky Inspektorátů oprávněny vyžadovat od dodavatelských organizací nebo provozovatelů společných rozvodů potřebné podklady, např. projektovou dokumentaci, doklady o přezkoušení zařízení před uvedením do provozu (protokoly o měření), zprávy o výchozí revizi zařízení, zápisy o převzetí rozvodů apod. Kontroly kvality výstavby zařízení společných rozvodů prováděné v rámci inspekce podle této vyhlášky nenahrazují činnost dozorčích orgánů dodavatelských organizací ani přejímacích orgánů odběratele.

(4)

Pobočky Inspektorátů jsou oprávněny kontrolovat kvalitu montážních prací (a to v průběhu montáže) a mohou též zjišťovat, zda a jakým způsobem jsou budoucími provozovateli kontrolovány stanovené parametry (funkce) zařízení společných rozvodů před jejich převzetím a uvedením do trvalého provozu.

(5)

Montážní organizace jsou povinny informovat příslušné pobočky Inspektorátů o termínech přejímek instalovaných zařízení společných rozvodů nejméně 10 dnů před jejich konáním a současně předkládat doklady o přezkoušení těchto zařízení před uvedením do provozu.Zúčastní-li se pracovníci pobočky Inspektorátu přejímky, jsou dodavatelské organizace povinny umožnit jim ve sjednané době přístup ke všem částem instalovaného zařízení a zajistit účast svého zástupce a případně i zástupce odběratele při kontrole podle odstavce 2 prováděné obvykle před termínem přejímky.

(6)

Skutečný stav zařízení (výsledky měření, funkční závady apod.) zaznamenávají pracovníci pobočky Inspektorátu do "Protokolu o kontrole zařízení společných rozvodů" (dále jen "protokol"). Opisy protokolů obdrží budoucí provozovatelé a montážní organizace.V průběhu kontroly již nesmějí být prováděny do zařízení společných rozvodů žádné zásahy (nastavování výstupních úrovní zesilovačů apod.). Zjištěné nedostatky může ihned na místě odstranit zástupce montážní organizace,ale provedené úkony musí být zaznamenány do protokolu.

(7)

Pobočky Inspektorátu jsou oprávněny vydávat dodavatelským organizacím příkazy k odstranění zjištěných funkčních závad u instalovaných zařízení. Závady musí být odstraněny ve stanoveném termínu.Zjistí-li, že zařízení společných rozvodů jsou přejímána nevhodným způsobem, doporučí odběratelům opatření k vhodnějšímu provádění přejímacích řízení.Opakují-li se při provádění montážních prací závady, na které byly příslušné dodavatelské organizace upozorněny, projednají Správy radiokomunikací zjednaní nápravy s vyššími nadřízenými orgány.Pobočky Inspektorátů jsou též oprávněny kontrolovat,zda pracovníci těchto montážních organizací používají doporučených měřících přístrojů a mají-li předepsanou kvalifikaci podle příslušných předpisů.

(8)

Správy radiokomunikací pravidelně vyhodnocují výsledky inspekční činnosti nad výstavbou zařízení společných rozvodů.Jedenkrát za rok seznámí se zjištěným stavem zainteresované orgány a organizace.

§ 5

Státní inspekce telekomunikací nad provozem

(1)

Inspekci nad provozem zařízení společných rozvodů provádějí pobočky Inspektorátů s působností uvedenou v § 4 odst. 1.

(2)

Pobočky Inspektorátů při výkonu inspekce namátkově kontrolují provoz a provádění pravidelných revizí 3 a údržby zařízení společných rozvodů. Zjištěný stav (výsledky měření, závady apod.) zaznamenají do protokolů, jejichž opisy předají provozovatelům zařízení.

(3)

Provozovatelé (vlastníci nebo správci) zařízení společných rozvodů jsou povinni umožnit pracovníkům poboček Inspektorátů přístup ke všem částem kontrolovaného zařízení a zajistit účast svého zástupce při kontrole, oznámí-li jim termín a místo (objekt) kontroly nejpozději 10 dnů předem. Pobočky Inspektorátů jsou oprávněny vyžadovat od provozovatelů projektovou dokumentaci, zprávy o revizích, protokoly o měření, zápisy o převzetí rozvodů a další doklady o provozu a údržbě zařízení.

(4)

Pobočky Inspektorátů jsou oprávněny vydávat provozovatelům zařízení společných rozvodů příkazy k odstranění zjištěných závad.Provozovatelé jsou povinni zajistit jejich odstranění ve stanoveném termínu. Opakují-li se při zajišťování provozu a údržby závady, na které byli příslušní provozovatelé upozorněni, projednají Správy radiokomunikací zjednání nápravy nadřízenými orgány těchto provozovatelů.

(5)

Správy radiokomunikací výsledky kontrol provozu zařízení společných rozvodů pravidelně vyhodnocují. Jedenkrát za rok seznámí se zjištěným stavem zainteresované orgány a organizace.

§ 6

Závěrečná ustanovení

(1)

Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, platí pro schvalovaní základních technických parametrů vyvíjených a dovážených zařízení a inspekcí společných rozvodů rozhlasových a televizních signálů po kabelech obecná ustanovení, jimiž se provádí zákon o telekomunikacích. 4

(2)

Zrušuje se Směrnice Ústřední správy spojů o výkonu státního dozoru nad dodržováním technických norem a technických podmínek při výstavbě a provozu společných televizních a rozhlasových antén ze dne 17. června 1965, uveřejněná v částce 28/1965 Věstníku Ústřední správy spojů.

(3)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1974.

Ministr:

Ing. Chalupa v.r.Poznámky pod čarou:

Společná rozhlasová a televizní anténa (STA) je ve smyslu ČSN 34 2830 "Předpisy pro společné rozvody rozhlasových a televizních signálů" nejjednodušším typem společného rozvodu rozhlasových a televizních signálů po kabelech, kdy je tento rozvod realizován pouze terciární sítí sestávající ze souosého kabelu s příslušenstvím, kterým jsou rozváděny signály ze vstupní části k jednotlivým účastníkům v obytné budově.

Toto ustanovení se nevztahuje na provádění typových a informačních zkoušek na odrušení podle zákona č. 30/1968 Sb. o státním zkušebnictví, a vyhl. ÚNM č. 32/1968 Sb․, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví.Odrušení musí vyhovovat ČSN 34 2850 "Základní předpisy pro ochranu radiového příjmu před rušením" a přidruženým normám.

ČSN 34 2000 "Základní předpisy pro elektrická sdělovací zařízení".

ČSN 34 3800 "Revize elektrických zařízení a hromosvodů".

Vyhláška Ústřední správy spojů c. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích.

Poznámky pod čarou:
1

Společná rozhlasová a televizní anténa (STA) je ve smyslu ČSN 34 2830 "Předpisy pro společné rozvody rozhlasových a televizních signálů" nejjednodušším typem společného rozvodu rozhlasových a televizních signálů po kabelech, kdy je tento rozvod realizován pouze terciární sítí sestávající ze souosého kabelu s příslušenstvím, kterým jsou rozváděny signály ze vstupní části k jednotlivým účastníkům v obytné budově.

2

Toto ustanovení se nevztahuje na provádění typových a informačních zkoušek na odrušení podle zákona č. 30/1968 Sb. o státním zkušebnictví, a vyhl. ÚNM č. 32/1968 Sb․, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví.Odrušení musí vyhovovat ČSN 34 2850 "Základní předpisy pro ochranu radiového příjmu před rušením" a přidruženým normám.

3

ČSN 34 2000 "Základní předpisy pro elektrická sdělovací zařízení".

ČSN 34 3800 "Revize elektrických zařízení a hromosvodů".

4

Vyhláška Ústřední správy spojů c. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích.