Čekejte, prosím...
A A A
17/1976 Sb. znění účinné od 1. 7. 1991 do 30. 11. 1999
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 222/1999 Sb.

1.12.1999

zrušeno

zákonem č. 217/1991 Sb.

1.7.1991

 

17

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 11. března 1976,

kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické

republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev

a zákon o branné výchově

 

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, se mění takto:

 

1.

§ 16 odst. 2 zní:

 

(2) Řízení civilní obrany přísluší ministru národního obrany Československé socialistické republiky.

 

2.

V § 30 se vypouští odstavec 5.

Čl. II

Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 14

 

se na konci prvé věty připojují tato slova: „a pro řízení civilní obrany“.

 

2.

V § 15

 

se za písm. e) vkládá nové písm. f), které zní:

 

f) připravuje koncepci, zaměření a hlavní úkoly civilní obrany․“.

 

3.

V § 18 odst. 2

 

se vypouštějí slova „a civilní obrany“.

 

4.

V § 19

 

se vypouštějí slova „a pro řízení přípravy civilní obrany“.

Čl. III

zrušen

Čl. IV

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.