Čekejte, prosím...
A A A
11/1979 Sb. znění účinné od 1. 12. 1988 do 31. 12. 1994
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 266/1994 Sb.

1.1.1995

zrušena

vyhláškou č. 177/1988 Sb.

1.12.1988

 

11

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 2. ledna 1979

o působnosti správ celostátních drah

na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb. (dále jen „zákon o dráhách“):

§ 1

Výkonem státního odborného technického dozoru na celostátních dráhách, vlečkách, městských dráhách a dráhách zvláštního určení (dále jen "státní odborný technický dozor na dráhách") ve smyslu § 20 odst. 3 zákona o dráhách s výjimkou úkonů uvedených v § 2 se pověřují Ústřední ředitelství Československých státních drah, správa Východní dráhy se sídlem v Bratislavě, správa Střední dráhy se sídlem v Olomouci, správa Severozápadní dráhy se sídlem v Praze a správa Jihozápadní dráhy se sídlem v Plzni.

§ 2

Federální ministerstvo dopravy dozírá 1 na výkon státního odborného technického dozoru na dráhách, vydává ve smyslu § 20 odst. 3 zákona o dráhách osvědčení, potvrzení, oprávnění a výjimky, dozírá na odbornou stránku výuky svařování a dále koordinuje působnost státního odborného technického dozoru na dráhách s ostatními státními odbornými dozory a vypracovává odborné posudky.

§ 3

Zrušuje se

1.

§ 2 vyhlášky č. 68/1964 Sb․, o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah,

2.

§ 2 bod 2 směrnic pro výkon státního odborného technického dozoru na dráhách celostátních, vlečkách, dráhách městských a dráhách zvláštního určení, reg. v částce 40 Sbírky zákonů, ročník 1965.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

Ministr:

Ing. Blažek v. r.Poznámky pod čarou:

Státní vrchní dozor ( § 2 odst. 3 výnosu o státním dozoru na dráhách reg. v částce 2 Sbírky zákonů, ročník /1966/.

Poznámky pod čarou:
1

Státní vrchní dozor ( § 2 odst. 3 výnosu o státním dozoru na dráhách reg. v částce 2 Sbírky zákonů, ročník /1966/.