Čekejte, prosím...
A A A
35/1979 Sb. znění účinné od 19. 5. 2000 do 31. 12. 2001

s výjimkou §12 a 13 odst.1 až 3, které platné dnem vyhlášení (29.3.1979)

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 254/2001 Sb.

1.1.2002

zrušeno

nařízením č. 141/2000 Sb.

19.5.2000

 

zákonem č. 58/1998 Sb.

1.1.1999

 

Více...

35

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 27. února 1979

o úplatách ve vodním hospodářství

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 43 odst. 1 a 2, § 4445 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):

ČÁST PRVNÍ

Úplaty za odběry vody z vodních toků (§ 1-2)

§ 1

Organizace, které odebírají vodu z vodních toků v množství přesahujícím 15 000 m3 ročně nebo 1250 m3 měsíčně, platí správci vodního toku, popřípadě správci toho jeho úseku, v němž k odběru vody dochází, úplaty ve výši stanovené cenovými předpisy. 1

§ 2

(1)

Povinnost platit úplaty se nevztahuje na odběry vody z vodních toků uvedené v § 43 odst. 2 vodního zákona a na odběry

a)

vody pro napouštění rybníků, rybích líhní a sádek, slepých ramen vodních toků a jiných nádrží tvořících chráněný biotyp rostlin a živočichů,

b)

odkalových vod pro lesní výrobua vod pro udržení vodních poměrů zemědělských pozemků,

c)

vody pro potřeby ozbrojených sil Československé socialistické republiky a ozbrojených spojeneckých sil na území vojenských újezdů. 2

(2)

Odkalovými vodami pro zemědělskou a lesní výrobu jsou vody odebírané z vodního toku za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním. Vodohospodářský orgán stanoví pro úseky vodních toků spodní hranici zvýšeného průtoku (vodního stavu) umožňujícího odběr odkalových vod, vztaženou k vodočtu nebo k jiné výškové značce podle místních podmínek.

ČÁST DRUHÁ

Úplaty za odběry podzemní vody (§ 3-7)

§ 3

Za odběry podzemní vody 3 (dále jen "odběry") jsou organizace, jejichž odběry přesahují množství 15 000 m3 ročně nebo 1250 m3 měsíčně (dále jen "odebírající organizace"), povinny platit úplaty místně příslušnému správci vodních toků vodohospodářsky významných 4 (dále jen "správce toků").

§ 4

Povinnost platit úplaty se nevztahuje na odběry :

a)

pro veřejné vodovody,

b)

pro zásobování sídlišť nebo veřejných vodovodů ze zařízení odebírajících organizací, jsou-li tyto odběry zvlášť měřeny,

c)

pro účely, pro něž je použití pitné vody stanoveno zvláštními předpisy, 5 jsou-li tyto odběry zvlášť měřeny; při odběrech používaných k více účelům, které nelze samostatně měřit, se změří celkové množství odebrané vody a množství vody, na které se povinnost platit úplaty nevztahuje, se určí podle ročních směrných čísel spotřeby vody, 5a

d)

pro potřeby ozbrojených sil Československé socialistické republiky a ozbrojených spojeneckých sil na území vojenských újezdů,

e)

při jímání podzemních vod, které nejsou použity k provozním účelům organizace,

f)

z umělých infiltrací povrchové vody, pokud vlastní odběr povrchové vody podléhá úplatě,

g)

geotermálních podzemních vod pro jejich energetické využití,

h)

v případech, v nichž není z vodohospodářského hlediska podle určení ústředního vodohospodářského orgánu republiky účelné užití podzemní vody jako pitné; jednotlivé případy určí tento orgán na základě prokázané potřeby a na časově omezenou dobu.

§ 5

Úplata činí Kčs 2,- za 1 metr krychlový odebrané podzemní vody.

§ 6

Nemá-li odebírající organizace povinnost měřit odběry vodoměry, 6 je povinna o odběrech vést evidenci a mít k dispozici dokumentaci o jejich výši a časovém rozložení. Neprokáže-li odebírající organizace touto dokumentací množství odběru, stanoví se úplata na základě množství odběru uvedeného v povolení vodohospodářského orgánu k tomuto odběru.

§ 7

(1)

Odebírající organizace je povinna oznámit správci toků každoročně do 31․ října celkové množství odběrů pro příští rok s uvedením jednotlivých odběrů (dále jen "oznámení"). V oznámení uvede též odběry, na něž se nevztahuje povinnost platit úplaty podle § 4.

(2)

Dojde-li k povolení odběru až po uplynutí termínu pro oznámení, je odebírající organizace povinna předložit oznámení do dvou měsíců ode dne, kdy došlo k prvnímu odběru.

(3)

Správce toků vypočte zálohu na úplatu pro následující rok a oznámí její výši odebírající organizaci do 30. listopadu. Záloha na úplatu je splatná do 30. září běžného roku.

(4)

Odebírající organizace je povinna oznámit správci toků do 15. února údaje o skutečném množství odběrů za předchozí rok. 6

(5)

Správce toků vypočte roční úplatu podle skutečného množství odběrů a vyúčtuje nedoplatky nebo přeplatky za předchozí rok do 31. března. Nedoplatky a přeplatky jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování.

(6)

Neprovede-li odebírající organizace úhradu plateb podle odstavců 3 a 5, je povinna za každý den prodlení zaplatit poplatek z prodlení ve výši 1 promile z částky včas nezaplacené. Totéž platí pro vrácení přeplatku správcem toků.

ČÁST TŘETÍ

Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8-14)

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 10a

zrušen

§ 10b

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 15-17)

§ 15

Ve věci týkajících se obrany státu postupují správci toků podle pokynu ústředního vodohospodářského orgánu republiky, vydaného v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany.

§ 15a

Správce toků upraví výši úplaty za dobu od účinnosti tohoto zákona do konce roku 1992 a sdělí ji znečišťovateli podle § 13 odst. 4.

§ 16

Zrušují se:

1.

vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody, ve znění vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 20/1963 Sb., a vládního nařízení č. 99/1966 Sb.;

2.

vládní vyhláška č. 16/1966 Sb., o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků.

§ 17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980, s výjimkou ustanovení § 12 a 13 odst. 1 až 3, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Štrougal v. r.

Příloha k nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb.

zrušena

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 281/1992 Sb.1.7.1992


Poznámky pod čarou:

Ceník velkoobchodních cen odbor 795 1 - Povrchová voda evid. č. VC-17-1, schválen výměrem Federálního cenového úřadu č. 1011S) FCÚ-07/KPC/2/75 z 20. 1. 1975 (Cenový věstník, částka 18) 1975/.

Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

§ 2 vodního zákona.

Správci vodních toků vodohospodářsky významných jsou státní vodohospodářské organizace Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Dunaje, Povodí Váhu, Povodí Hronu a Povodí Bodrogu a Hornádu.

§ 7 a 8 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 170/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 170/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru.

Poznámky pod čarou:
1

Ceník velkoobchodních cen odbor 795 1 - Povrchová voda evid. č. VC-17-1, schválen výměrem Federálního cenového úřadu č. 1011S) FCÚ-07/KPC/2/75 z 20. 1. 1975 (Cenový věstník, částka 18) 1975/.

2

Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

3

§ 2 vodního zákona.

4

Správci vodních toků vodohospodářsky významných jsou státní vodohospodářské organizace Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Dunaje, Povodí Váhu, Povodí Hronu a Povodí Bodrogu a Hornádu.

5

§ 7 a 8 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

5a

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

6

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 170/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru.