Čekejte, prosím...
A A A
110/1971 Sb. znění účinné od 20. 10. 1971 do 31. 12. 1980

110

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 7. října 1971

o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro

uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní

placených obyvatelstvem

 

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb․ a podle § 26 odst. 2 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva:

Čl. 1

(1)

Hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznání osoby za vyživovanou poplatníkem a je uvedena:

a)

v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2, odst. 5, odst. 10 a v čl. 15 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 96/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem, se zvyšuje na Kčs 620,- měsíčně;

b)

v § 9 vyhlášky č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, se zvyšuje na Kčs 7440,- ročně;

c)

v odstavci 29 písm. b) vyhlášky č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění vyhlášky č. 96/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem, se zvyšuje na Kčs 7440,- ročně.

(2)

Příjmem uvedeným v předchozím odstavci se rozumí základ příslušné daně, již je tento příjem u vyživované osoby popřípadě podroben.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Použije se jí poprvé pro srážku daně ze mzdy počínajíc mzdovým obdobím po 1. říjnu 1971, pro výpočet daně z příjmů z literární a umělecké činnosti z příjmů za rok 1971 a pro vyměření daně z příjmů obyvatelstva za rok 1971.

Ministr:

Doc. Ing. Rohlíček, CSc. v. r.