Čekejte, prosím...
A A A
111/1973 Sb. znění účinné od 1. 11. 1973

111

 

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 24.září 1973,

kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů

bezpečnosti práce

 

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 2 odst. 3 a § 5 odst. 1 písm. a) zákon č. 174/1968 Sb․, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce:

Čl. I

1.

Zrušuje se Inspektorát bezpečnosti práce pro město Brno se sídlem v Brně a působnost tohoto inspektorátu se přenáší na Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně.

2.

V § 1 vyhlášky č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, se vypouští bod 2 a body 3 až 9 se přečíslovávají na body 2 až 8.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1973.

Předseda:

Dr. Bartík v. r.