Čekejte, prosím...
A A A
20/1973 Sb. znění účinné od 20. 3. 1973 do 31. 12. 1993

20

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 28. února 1973,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb.,

o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům,

o příspěvcích za užití volných děl literárních,

vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl

 

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 42 odst. 3 a 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):

Čl. I

Vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, se mění a doplňuje takto:

1.

Ustanovení § 14 zní:

"§ 14

 

(1) Příjemci autorských odměn a odměn výkonných umělců odvádějí kulturním fondům, s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 až 4, příspěvek ve výši 2% hrubé odměny.

(2) Z autorských odměn plynoucích čs. občanům ze zahraničí se odvádí kulturním fondům příspěvek ve výši 40% hrubé odměny; ministr kultury může v případech zřetele hodných výši tohoto příspěvku snížit.

(3) Nejde-li o případy, uvedené v odstavci 2, odvádějí kulturním fondům dědici autorských práv a autoři děl fotografických, dosáhnou-li ročních příjmů z autorských odměn

a)

více než 50 000 Kčs, avšak méně než 100 000 Kčs, příspěvek ve výši 3%,

b)

více než 100 000 Kčs, příspěvek ve výši 5% celkových ročních příjmů;

z příjmů podrobených vyššímu příspěvku nesmí však po odpočtu příspěvku zbýt příjemci méně než z nejvyššího součtu odměn podrobeného ještě nižšímu příspěvku․

(4) Příspěvek podle odstavců 1 až 3 se neodvádí z odměn osvobozených od daně podle § 4 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb., a z odměn, které podléhají dani ze mzdy.

(5) Příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců příslušejí kulturním fondům a tvoří základní zdroje jejich příjmů pro plnění jejich úkonů ( § 41 autorského zákona)."

 

2.

Ustanovení § 15 zní:

"§ 15

 

(1) Organizace, která vyplácí odměnu, srazí příspěvek podle § 14 odst. 1 a 2, v případech podle § 14 odst. 3 srazí zálohově příspěvek ve výši 2%. Sražené částky vyúčtuje a odvede hromadně za kalendářní měsíc vždy do 20. dne následujícího měsíce organizaci příslušné pro vybírání příspěvků ( § 16).

(2) Příjemci autorských odměn, na něž se vztahuje ustanovení § 14 odst. 3, jsou povinni poukázat příslušné vybírající organizaci rozdíl mezi příspěvkem zaplaceným zálohově srážkou a příspěvkem, k jehož úhradě jsou povinni, nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

(3) Příspěvky z odměn přijatých od občanů a ohlášených podle § 5 odst. 2 zák. č. 36/1965 Sb., ve znění zákona č. 160/1968 Sb., uhradí příjemce odměny přímo organizaci pro vybírání příspěvků."

Čl. II

Tato nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Korčák v. r.