Čekejte, prosím...
A A A
60/1973 Sb. znění účinné od 1. 7. 1973 do 31. 12. 1994

60

 

VYHLÁŠKA

Českého úřadu geodetického a kartografického

ze dne 28. května 1973

o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací

 

Český úřad geodetický a kartografický v dohodě s Českým báňským úřadem a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 22 písm. 'a) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii:

§ 1

(1)

Geometrické plány a jiné výsledky geodetických prací, 1 které podléhají koordinaci, 2 a podklady pro stanovení dobývacích prostorů 3 musí být ověřeny, zda svými náležitostmi a přesností odpovídají platným předpisům.

(2)

Ověřování mohou provádět orgány a organizace oprávněné provádět geodetické a kartografické práce 4 pouze svými pracovníky, kteří mají oprávnění k ověřování podle této vyhlášky (dále jen "oprávnění"). Oprávnění se vztahuje na výsledky geodetických prací provedených pro potřebu orgánů v mezích jejich oboru působnosti nebo pro potřebu organizací v rámci jejich předmětu činnosti, popřípadě pro potřebu jim nadřízeného ústředního orgánu. Oprávnění důlních měřičů podle horních předpisů 5 není tím dotčeno.

(3)

Ověření se provede doložkou: "Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům", podpisem ověřujícího pracovníka a razítkem orgánů nebo organizace.

§ 2

(1)

Geometrický plán je grafické znázornění nemovitosti vzniklé reálným rozdělením jedné nebo více nemovitostí, zejména stavu nemovitostí před změnou a po změně s uvedením dosavadních i nových parcelních čísel a výměr, jakož i s uvedením dalších údajů; po potvrzení souladu očíslování parcel s údaji evidence nemovitostí je součástí listin o právních vztazích k rozdělovaným nemovitostem podle předpisů o evidenci nemovitostí.

(2)

Jinými výsledky geodetických prací, které podléhají koordinaci ( § 1 odst. 1), se rozumí zřízení, obnovení přemístění nebo zrušení geodetických bodů a zaměření (zobrazení) trvalých změn předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl.

§ 3

(1)

Český úřad geodetický a kartografický (dále jen "úřad") vydává oprávnění 6

a)

k ověřovací geometrických plánů vyhotovených pro účely evidence nemovitostí a při obnovování a vytyčování vlastnických a užívacích hranic,

b)

k ověřování geodetických prací, jejichž výsledkem je zřízení, obnovení nebo přemístění geodetických bodů nebo zaměření (zobrazení) trvalých změn předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl. 7

(2)

Úřad v dohodě s Českým báňským úřadem vydává oprávnění k ověřování podkladů vyhotovených podle předpisů o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci. 3

(3)

Oprávnění může být vydáno pro všechny nebo pro jednotlivé obory činností uvedených v odstavcích 1 a 2.

§ 4

Oprávnění podle § 3 může být vydáno jen československým státním občanům s dokončeným vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru a nejméně pětiletou zeměměřickou praxí po nabytí vysokoškolského vzdělání, kteří prokázali svoji kvalifikaci ( § 5 odst. 1); k ověřování geodetických prací uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2, pokud jsou prováděny pro potřebu organizací podrobených hornímu zákonu, 8 za stejných podmínek též absolventům vysoké školy báňské důlnoměřického zaměření anebo vysoké školy technické důlnoměřického zaměření. Výjimečně může být oprávnění vydáno též československým státním občanům s dokončeným vysokoškolským vzděláním jiného technického směru s dlouholetou zeměměřičskou praxí a československým státním občanům s dokončeným vysokoškolským vzděláním zeměměřičského směru s kratší než pětiletou zeměměřickou praxí, ale s mimořádnou kvalifikací.

§ 5

(1)

Kvalifikaci pracovníků, kteří mají ověřovat výsledky geodetických prací, prověřuje zkušební komise, kterou zřizuje úřad.

(2)

Předsedu a členy zkušební komise jmenuje a odvolává předseda úřadu z pracovníků úřadu, dále Českého báňského úřadu, odborníků z praxe a vysokých škol po předchozím projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

(3)

Člen zkušební komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřičského směru a nejméně 12 let odborné praxe. Jedním ze členů komise je jmenován právník s praxí v právních vztazích evidence nemovitostí.

§ 6

(1)

Žádost o vydání oprávnění podává organizace, u které je pracovník, pro něhož se oprávnění žádá, v pracovním poměru. Žádost se podává u krajské geodetické a kartografické správy, v jejímž obvodu působnosti má organizace sídlo (dále jen "krajská správa příslušná podle sídla organizace"). V žádosti se uvede:

-jméno

pracovníka, doklad o jeho vzdělání a potvrzení o praxi, od kdy je u organizace v pracovním poměru,

-

obor činnosti, pro který se žádá oprávnění ( § 3 odst. 1 a 2).

(2)

Jestliže pracovník získal oprávnění již dříve, v době, kdy byl v pracovním poměru u jiné organizace, nebo úspěšně složil zkoušku pro odpovědné geodety, připojí se doklad o tom k žádosti.

(3)

Krajská správa příslušná podle sídla organizace žádost posoudí a postoupí se svým stanoviskem úřadu.

§ 7

(1)

U úřadu projedná došlé žádosti zkušební komise a prověří kvalifikaci pracovníka zkouškou.

(2)

Od zkoušky může být upuštěno u pracovníků, kteří ověřovali výsledky geodetických prací na základě dřívějších oprávnění, nebo kteří složili obdobnou kvalifikační zkoušku. Jde-li o oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. b), může být od zkoušky upuštěno též u pracovníků, kteří úspěšně složili zkoušku pro odpovědné geodety.

(3)

Při zkoušce se postupuje podle jednacího a zkušebního řádu komise, který vydá úřad. Zkoušku je možno opakovat dvakrát, nejdříve vždy po třech měsících.

(4)

Podle výsledku prověření kvalifikace zkušební komisí úřad vydá oprávnění a zašle je organizaci, která žádost podala, prostřednictvím krajské správy příslušné podle sídla organizace.

§ 8

(1)

Oprávnění zaniká ukončením pracovního poměru pracovníka u organizace, na kterou je oprávnění vázáno. Organizace je povinna tyto skutečnosti oznámit do 15 dnů krajské správě příslušné podle sídla organizace.

(2)

Přejde-li pracovník, který získal oprávnění, do jiné organizace, je až do doby rozhodnutí o udělení nového oprávnění na základě žádosti této organizace oprávněn ověřovat geodetické práce pro organizaci na základě dosavadního oprávnění a v jeho rozsahu. Nepožádá-li organizace o udělení oprávnění pro uvedeného pracovníka nejpozději do jednoho měsíce od vzniku jeho nového pracovního poměru, ztrácí pracovník oprávnění ověřovat výsledky geodetických prací.

(3)

Zjistí-li orgány geodézie a kartografie, že pracovník, mající oprávnění, přes předchozí upozornění nedodržuje předpisy pro geodetické práce, může úřad platnost oprávnění zrušit po předchozím projednání s příslušným nadřízeným orgánem.

§ 9

Nemá-li organizace pracovníka s oprávněním, je povinna si zajistit ověřování výsledků prací uvedených v § 1 odst. 1 u některé z organizací v oboru působnosti svého ústředního orgánu, která má takového pracovníka, nebo u organizace v oboru působnosti úřadu.

§ 10

Organizace, jejichž pracovníci získali oprávnění, popřípadě osvědčení k ověřování podle dřívějších předpisů, předloží je úřadu prostřednictvím krajské správy příslušné podle sídla organizace k přezkoumání nejpozději do 30. listopadu 1973. Po přezkoumání vydá úřad oprávnění této vyhlášky. Dnem 31. prosince 1973 pozbývají platnosti všechna oprávnění, popřípadě osvědčení, která nebyla vydána podle této vyhlášky.

§ 11

Vyhláška se nevztahuje na ověřování výsledků geodetických prací ve vojenských objektech a prostorách spravovaných federálním ministerstvem národní obrany.

§ 12

(1)

Zrušuje se výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2800/1969 S o vydávání oprávnění k ověřování výsledků geodetických prací a k ověřování podkladů pro stanovení dobývacích prostorů ze dne 15. července 1969 registrovaný v částce 30/1969 Sbírky zákonů.

(2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.

Předseda:

Ing. Koubek v.r.



Poznámky pod čarou:

§ 8 zákona č. 46/1971 Sb․, o geodézii a kartografii.

§ 11 odst. 2 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

§ 5 vyhlášky č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.

§ 4§ 7 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

Vyhláška č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.

§ 4 písm. c) zákona ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

§ 21 odst. 4 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

§ 5 vyhlášky č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.

§ 37 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

Poznámky pod čarou:
1

§ 8 zákona č. 46/1971 Sb․, o geodézii a kartografii.

2

§ 11 odst. 2 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

3

§ 5 vyhlášky č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.

4

§ 4§ 7 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

5

Vyhláška č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.

6

§ 4 písm. c) zákona ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

7

§ 21 odst. 4 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

8

§ 37 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).