Čekejte, prosím...
A A A
32/1918 Sb. znění účinné od 13. 11. 1918 do 18. 8. 1927

32

 

Zákon

ze dne 9. listopadu 1918

o obstavení velkostatků

 

Národní výbor československý nařizuje:

§ 1

Každé zcizení mezi živými, jakož i zastavení a reální zatížení smluvní i exekuční statků zapsaných do desek zemských bez svolení úřadů pro správu zemědělskou jest neplatné.

§ 2

Zápisy do zemských desek o právních jednáních uvedených v § 1, jež pocházejí ze smluv datovaných před platností tohoto zákona, jsou nepřípustny.

§ 3

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Frant. Soukup v. r.

Ant. Švehla v. r.

F. Staněk v. r.

Jiří Stříbrný v. r.

Dr. Alois Rašín v. r.

Dr. Vavro Šrobár v. r.