Čekejte, prosím...
A A A
217/1949 Sb. znění účinné od 31. 1. 1953 do 31. 8. 1991
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 7/1953 Sb.

31.1.1953

 

nařízením č. 6/1953 Sb.

31.1.1953

 

217

 

ZÁKON

ze dne 14. října 1949,

kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zřizuje se Státní úřad pro věci církevní jako ústřední úřad; řídí jej ministr, kterého určí president republiky.

§ 2.

Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se církevní a náboženský život vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajistiti tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání.

§ 3.

Působnost ve všech věcech církevních a náboženských, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady, přechází na Státní úřad pro věci církevní.

§ 4.

Na Slovensku vykonává předseda, který řídí Státní úřad pro věci církevní, svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského úřadu pro věci církevní, řízeného předsedou, kterého jmenuje vláda․

§ 5.

Podrobné předpisy o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní a Slovenského úřadu pro věci církevní, jakož i o řízení před nimi, vydá vláda nařízením.

§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Čepička v. r.

též za ministra Dr. Clementise

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 9 vládního nařízení č. 6/1953 Sb.31.1.1953