Čekejte, prosím...
A A A
71/1957 Sb. znění účinné od 1. 1. 1958 do 31. 12. 1991

71

 

Zákon

ze dne 19. prosince 1957,

kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy,

zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, se doplňuje takto:

Do § 22 odst. 3 se vkládá další ustanovení tohoto znění:

12.

se zmocňuje, aby pro některá vedlejší nebo příležitostná zaměstnání stanovilo daň paušální sazbou nepřesahující nejvyšší přípustnou sazbu.

Čl. II

Zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:

§

6 včetně nadpisu zní:

Dani podrobený příjem.

 

§ 6.

 

(1) Základem daně je příjem podrobený dani. Tento příjem se vypočítává podle průměrných norem výnosnosti připadajících na 1 ha zemědělské půdy a podle celkové výměry všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání patřících k zemědělskému hospodářství. Dani podrobené příjmy z pozemků věnovaných pěstování zvláštních kultur (plodin) se však vypočítávají podle skutečně docílených příjmů (peněžních a naturálních).

(2) Průměrné normy výnosnosti stanoví každoročně vláda na návrh ministra financí a ministra zemědělství a lesního hospodářství podle výrobní oblasti, v níž leží zemědělské hospodářství, podle úrodnosti půdy a s přihlédnutím k výrobním úkolům v rostlinné a živočišné výrobě․

(3) Druhy zvláštních kultur (plodin), okruh poplatníků, u nichž se dani podrobené příjmy z pěstování zvláštních kultur (plodin) vypočítávají podle skutečně docílených příjmů, a způsob výpočtu základu daně stanoví ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství a lesního hospodářství.

Čl. III

Zákon č. 78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 včetně nadpisu zní:

Zdaňovací období.

 

Daň se vyměřuje za každý kalendářní rok po jeho uplynutí s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 3 č. 2.

2.

V § 5 se škrtají slova „odměny vynálezců a zlepšovatelů za přijaté vynálezy a zlepšovací náměty,“.

3.

V § 21 se škrtá ustanovení č. 2.

4.

Do § 23 odst. 3 se vkládají jako č. 1 až 3 ustanovení tohoto znění:

1.

se zmocňuje povolit pro určité skupiny poplatníků stanovení daně z příjmů obyvatelstva paušální částkou, která by zahrnovala po případě též povinnost na živnostenské dani;

2.

stanoví, za jakých podmínek není poplatník povinen podávat každoročně přiznání k dani a kdy vyměření daně platí na více roků;

3.

stanoví, v kterých případech jsou organizace socialistického sektoru povinny srážet zálohy na daň z příjmů obyvatelstva;

Dosavadní označení č. 1 až 3 se mění na č. 4 až 6.

Čl. IV

Zákon č. 79/1952 Sb., o živnostenské dani, se doplňuje takto:

Do § 7 odst. 2 se vkládá za ustanovení písm. a) a b) ustanovení, které zní:

c)

se zmocňuje upravovat lhůty k podávání hlášení o živnostenské dani odchylně od ustanovení § 4 a stanovit, kdy a za jakých podmínek není poplatník povinen podávat hlášení o živnostenské dani;

Dosavadní označení písm. c) a d) se mění na písm. d) a e).

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958; provede jej ministr financí.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r