Čekejte, prosím...
A A A
81/1957 Sb. znění účinné od 15. 4. 1992 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 165/1992 Sb.

15.4.1992

 

zákonem č. 237/1995 Sb.

15.4.1992

zrušen

zákonem č. 425/1990 Sb.

24.11.1990

 

Více...

81

 

Zákon

ze dne 19. prosince 1957

o koncertní a jiné hudební činnosti.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

Pověřenec školství a kultury zřídí v dohodě s pověřencem-předsedou Slovenského plánovacího úřadu a s pověřencem financí na Slovensku organizaci pro plnění úkolů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c).

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

O činnost lidových hudebníků pečují a na ni dozírají výkonné orgány okresních národních výborů.

Pořádání veřejných produkcí a dozor na ně

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

Dozor nad veřejnými produkcemi vykonávají odbory školství a kultury rad okresních národních výborů, které mohou tuto působnost přenést na výkonné orgány místních národních výborů.

Ustanovení závěrečná

§ 15

Ministerstvo školství a kultury vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména o sjednávání a zrušování smluv o umisťování hudebníků z povolání, o povolování veřejných produkcí a o provádění dozoru na ně a o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků.

§ 16

zrušen

§ 17

Hudební a artistická ústředna v Praze a Hudební a artistická ústředna v Bratislavě se zrušují. Likvidaci práv a závazků těchto organizací provedou likvidátoři, které jmenuje ministerstvo (pověřenectvo) školství a kultury v dohodě s ministerstvem (pověřenectvem) financí.

§ 18

Zrušují se všechna ustanovení dosavadních předpisů o věcech upravených tímto zákonem.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.