Čekejte, prosím...
A A A
59/1950 Sb. znění účinné od 6. 6. 1950 do 30. 6. 1965

59

 

ZÁKON

ze dne 18. května 1950

o dani z literární a umělecké činnosti.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Daňová povinnost.

§ 1.

(1)

Dani z literární a umělecké činnosti podléhají fysické osoby co do příjmů z tvůrčí nebo reprodukční činnosti literární, umělecké nebo vědecké, pokud příjmy nejsou podrobeny dani ze mzdy podle zákona č. 109/1947 Sb.

(2)

Vdova (družka) nebo nezletilí sirotci po osobě literárně, umělecky nebo vědecky činné podléhají dani z literární a umělecké činnosti co do příjmů, jež by u uvedené osoby podléhaly této dani, kdyby byla na živu.

§ 2.

(1)

Činností uvedenou v § 1 se rozumí:

a)

literární, recitační a přednášková činnost (umělecká, vědecká, odborná a pod.),

b)

hudební umělecká činnost (skladatelská, dirigentská a reprodukční),

c)

dramatické, hudebně dramatické, režisérské, choreografické a pantomimické, jakož i taneční umění a

d)

umělecká činnost výtvarná (malířství, sochařství, grafika, medailérství, umělecká fotografie, architektura, průmyslové výtvarnictví a užité a pod.).

(2)

Nerozhoduje, jde-li o činnost trvalou nebo příležitostnou.

(3)

Ve sporných případech rozhoduje o tom, lze-li určitou činnost pokládati za činnost podle tohoto zákona, ministerstvo financí po slyšení ministerstva školství, věd a umění nebo ministerstva informací a osvěty.

§ 3.

(1)

Předmětem daně jsou příjmy plynoucí poplatníku z činností uvedených v § 2.

(2)

Příjmy podle odstavce 1 (dále jen "honoráře") se rozumějí veškeré autorské honoráře nebo jakkoli zvané úplaty za převod autorského práva nebo svolení k užití díla, za zcizení a půjčení díla a pod., úplaty za přednášky a umělecké výkony, jakož i zálohy na tyto úplaty.

§ 4.

Od daně jsou osvobozeny ceny a odměny z veřejných soutěží vypsaných orgány, úřady a ústavy veřejné správy, zájmovými organisacemi literátů, umělců a vědců a vrcholnými orgány dobrovolných organisací lidu.

Vybrání daně u plátce.

§ 5.

(1)

Při výplatě honorářů se vybere daň srážkou, vyplácejí-li je orgány, úřady a ústavy veřejné správy, právnické osoby nebo politické strany.

(2)

Srážka činí při honoráři

do 20.000 Kčs ....................... 3 %

přes 20.000 Kčs do 60.000 Kčs ....... 5 %

přes 60.000 Kčs do 100.000 Kčs ...... 7 %

a přes 100.000 Kčs ................. 10 %

z vyplacené částky.

(3)

Procento srážky se řídí výší honoráře za dodané dílo nebo právo nebo za provedený výkon bez ohledu, vyplácí-li se najednou či ve splátkách.

(4)

Daň se vybere u plátce i tehdy, jestliže ji nesrazil. V tomto případě daň činí tolik, kolik by činila podle odstavců 2 a 3 z honoráře zvýšeného o daň, kterou je plátce povinen odvést, a jde k tíži plátce.

§ 6.

(1)

Daň z honorářů vyplacených v kalendářním čtvrtletí odvedou plátci do konce následujícího měsíce okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.

(2)

Nepřesahuje-li úhrn daně čtvrtletně částku 1.000 Kčs, odvede se daň za kalendářní pololetí do konce následujícího měsíce.

(3)

Neodvedená daň bude na plátcích vymáhána jako jejich dluh.

§ 7.

(1)

Plátci jsou povinni vésti záznamy o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani a vydávati příjemcům potvrzení o vyplaceném honoráři a o sražené dani.

(2)

Plátci předloží hlášení o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani okresnímu národnímu výboru ve lhůtě uvedené v § 6.

§ 8.

(1)

Na srážení a odvádění daně dozírá okresní národní výbor, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.

(2)

Plátci jsou povinni

a)

dovoliti orgánům okresního národního výboru zmocněným ke kontrole daně vstup do provozních místností v obvyklých provozních hodinách a umožniti jim splnění jejich úkolů,

b)

dáti potřebná vysvětlení a předložiti doklady okresnímu národnímu výboru, po případě kontrolujícím orgánům.

(3)

Osoby, jimž jsou honoráře vypláceny, jsou povinny dáti okresnímu národnímu výboru, po případě jiným kontrolujícím orgánům vysvětlení o druhu a výši těchto honorářů.

(4)

Stejná oprávnění ve věci dozoru příslušejí též krajskému národnímu výboru a ministerstvu financí.

§ 9.

(1)

O stížnostech ze sporů, které vzniknou o provádění srážky mezi plátci a osobami, jimž jsou honoráře vypláceny, rozhoduje okresní národní výbor, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.

(2)

Okresní národní výbor je povinen sděliti stranám svá rozhodnutí písemně s poučením o opravném prostředku.

(3)

Z rozhodnutí okresního národního výboru lze se odvolati ke krajskému národnímu výboru, který rozhodne s konečnou platností.

§ 10.

(1)

Porušení povinností uložených v § § 5 až 8, pokud nejsou trestná podle odstavce 2 nebo podle hlavy VIII zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, potrestá okresní národní výbor v daňovém trestním řízení pokutou do 5.000 Kčs.

(2)

Neodvede-li plátce daň ani na úřední výzvu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, okresním národním výborem v daňovém trestním řízení pokutou do 100.000 Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se zároveň podle míry zavinění náhradní trest vězení (uzamčení) do 3 měsíců.

Vyměření daně.

§ 11.

(1)

Z honorářů, z nichž se daň nevybírá u plátce, vyměří se daň za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.

(2)

Daň činí

do 20.000 Kčs ....................... 3 %

přes 20.000 Kčs do 60.000 Kčs ....... 5 %

přes 60.000 Kčs do 100.000 Kčs ...... 7 %

a přes 100.000 Kčs ................. 10 %

z úhrnu honorářů přijatých v kalendářním roce.

(3)

Úhrn honorářů se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou stem; nepřesahuje-li částku 6.000 Kčs, daň se nevyměří.

§ 12.

Splatnost daně.

Poplatník, jemuž se daň vyměřuje podle § 11, je povinen si daň sám vypočíst a zaplatit ji okresnímu národnímu výboru do 31. ledna po uplynutí kalendářního roku.

§ 13.

Přiznání.

(1)

Poplatník, jemuž se daň vyměřuje podle § 11, je povinen podati okresnímu národnímu výboru do 31. ledna přiznání a uvésti v něm honoráře přijaté v uplynulém kalendářním roce.

(2)

Nepodá-li poplatník přiznání včas, může býti daň zvýšena až o 5 %; zvýšení je splatné do 30 dnů ode dne doru čení platebního výměru.

§ 14.

Místní příslušnost.

K vyměření daně je příslušný okresní národní výbor, v jehož obvodu měl poplatník bydliště koncem rozhodného roku. Nelze-li příslušný okresní národní výbor určiti podle poplatníkova bydliště, určí jej ministerstvo financí.

§ 15.

(1)

O vyměření daně vyrozumí okresní národní výbor poplatníka platebním výměrem.

(2)

Do vyměření daně lze se písemně odvolat u okresního národního výboru do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. O odvolání rozhoduje s konečnou platností krajský národní výbor. Nejde-li o právní otázku a vyhotoví-li se plně odvolání, rozhoduje o něm s konečnou platností okresní národní výbor, nepřesahuje-li základ daně 250.000 Kčs.

§ 16.

Daň podle § § 11 až 15 se nevyměří, požádá-li poplatník za vyměření daně ze samostatné činnosti podle zákona č. 60/1950 Sb․

Společná ustanovení.

§ 17.

Nebyla-li daň odvedena nebo zaplacena včas, je dlužník povinen, činí-li nedoplatek více než 2.000 Kčs, zaplatiti 2 % poplatek z prodlení z nedoplatku k 31. lednu, 30. dubnu, 31. červenci a 31. říjnu.

§ 18.

(1)

Ministerstvo financí může učiniti opatření, kterým se

1.

rozšiřuje okruh plátců, u kterých se daň vybírá podle § § 5 až 10;

2.

povolují u příjmů z činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) úlevy z ustanovení § § 5 a 11 a zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknouti z tohoto zákona;

3.

stanoví podrobnosti o povinnosti plátců vésti záznamy o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani a o povinnosti vydávati příjemcům potvrzení ( § 7) a vydávají další předpisy o poplatku z prodlení ( § 17);

4.

vydává vzor tiskopisů hlášení ( § 7) a přiznání ( § 13).

(2)

Opatření podle odstavce 1 č. 1 až 3 všeobecné povahy vyhlásí ministerstvo financí v příslušném úředním listě.

§ 19.

Písemnosti a úřední úkony ve věcech daně z literární a umělecké činnosti jsou osvobozeny od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních.

Přechodná a závěrečná ustanovení.

§ 20.

Příjmy uvedené v § 3 nejsou počínajíc berním rokem 1950 základem pro vyměření daně důchodové, všeobecné daně výdělkové a daně rentové podle zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; počínajíc dnem 1. července 1950 nevybírá se z nich rentová daň srážkou podle uvedeného zákona.

§ 21.

(1)

Přiznání k dani z literární a umělecké činnosti za rok 1949 jsou poplatníci povinni podati do 30. června 1950.

(2)

Daň z literární a umělecké činnosti za rok 1949 je splatná ve dvou stejných splátkách; první splátka do 30. června 1950 a druhá splátka do 30. září 1950.

§ 22.

Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí obdobně ustanovení zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

§ 23.

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Platí pro daň z literární a umělecké činnosti poprvé za rok 1949 vyjímajíc ustanovení § § 5 až 10, která platí pro honoráře vyplacené až po 30. červnu 1950.

(2)

Z honorářů přijatých v roce 1949, u kterých by se jinak daň vybírala u plátce, vyměří se za rok 1949 daň podle ustanovení § § 11 až 16. Rovněž z honorářů přijatých od 1. ledna 1950 do 30. června 1950, u kterých by se jinak daň vybírala u plátce, vyměří se za rok 1950 daň podle uvedených ustanovení.

(3)

Tento zákon provede ministr financí.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.